Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Urbanističko – građevinski inspektor

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Sanski Most
Rok prijave:
02.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04,
54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Općine Sanski Most, Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Sanski Most
3/ 773
Radna mjesta:


02. Urbanističko – građevinski inspektor – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa
donesenih na osnovu zakona u oblasti urbanizma i građenja; preduzima preventivne, upravne i
kaznene mjere iz oblasti inspekcije; po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima
odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava stranku; donosi rješenja kojima nalaže
otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i
poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona i drugih propisa podnosi zahtjev za
pokretanje prekršajnog postupka; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i
osigurava njihovo izvršenje; zapisnikom izuzetno može narediti izvršenje mjera u skladu sa
zakonom radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; pokreće i vodi
postupak inspekcijskog nadzora; vodi internu evidenciju izvršenih inspekcijskih pregleda i upravnih
predmeta; vrši unos podataka izdatih prekršajnih naloga u registar novčanih kazni i prekršajne
evidencije BiH i prati stanje izdatih naloga; inicira program razvoja i mjera za unapređenje stanja u
ovoj oblasti; odgovara za zakonito, ažurno, blagovremeno i efikasno izvršavanje propisanih mjera
iz svoje nadležnosti u cilju zaštite života i imovine građana; prima stranke i daje usmena
pojašnjenja iz svoje nadležnosti; izrađuje godišnje, polugodišnje a po potrebi i mjesečne planove i
izvještaje o radu; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada
(samokontrola); stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program
DocuNova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca, za
svoj rad neposredno odgovara pomoćniku Službe i šefu Odsjeka.
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove iz
člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Posebni uslovi:

Pozicija 02:
- VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova)
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinske ili arhitektonske struke,
- položen stručni ispit,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1.Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili
na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs,
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3.Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 03. i 04.) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave
dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju
posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim
konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno
na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Sanski Most: 118/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare