Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik za poslove prostornog uređenja, urbanizma, građenja i stambeno komunalnih poslova

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Prozor-Rama
Rok prijave:
27.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12) a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene
novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe
javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije
Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Općine Prozor-Rama, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Prozor-Rama
2/ 556
Radna mjesta:


03.Stručni suradnik za poslove prostornog uređenja, urbanizma, građenja i
stambeno komunalnih poslova – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: prati i proučava stanje iz svog djelokruga i predlaže odgovarajuće
mjere; obavlja poslove na provođenju prostorno-planskih dokumenata koje
donosi Općinsko vijeće; provjerava usklađenost projektne dokmentacije prilikom
izdavanja odobrenja za gradnju; priprema urbanističko tehničke i druge uvjete u
postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za složenije gospodarske,
infrastrukturne i druge objekte; predlaže i daje smjernice, organizira javni uvid u
javnu raspravu za izradu prostorno-planske dokumentacije; priprema nacrte
odluka o pristupanju, izradi, izmjeni i dopuni i donošenju detaljnih planova
prostornog uređenja; priprema sve potrebne dokumentacije kada urbanističku
saglasnosti odobrenje za građenje izdaju viši organi; po potrebi sudjeluje u izradi
građevinsko tehničke dokumentacije za izvođenje radova; po nalogu pomoćnika
načelnika obilazi teren, te pomaže u pripremi urbanističko-tehničkih uvjeta na
temelju kojih se izrađuje, tehnička dokumentacija za radove na izgradnji,
dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekta; organizira uvođenje u posao izabranih
izvoditelja radova, te vrši kontrolu kvaliteta i ugovorenih rokova za izvođenje
radova; sudjeluje u investicijskom nadzoru; neposredno radi na blagovremenom
prikupljanju sve potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova iz
nadležnosti Službe; na temelju utvrđenih prioriteta izrađuje i za usvajanje
priprema tendere projekte za realiziranje; prikuplja i po utvrđenoj metodologiji
objedinjuje sve podatke sa terena iz nadležnosti Službe; vrši planirane poslove iz
oblasti stambene i komunalne infrastrukture iz nadležnosti Službe; radi na izradi
računa za komunalnu naknadu i računa za korištenje gradskog građevinskog
zemljišta, te vodi evidenciju o stanju naplate komunalne naknade; radi na izradi
izvješća, informacija i drugih akata iz ovih oblasti; podnosi izvješće o svom radu
pomoćniku načelnika; odgovoran je za ažurno i zakonito obavljanje poslova iz
svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto
kao i poslove koje mu naloži šef Odsjeka i pomoćnik Načelnika.
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta
osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:

Za poziciju 03:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, građevinski ili arhitektonski fakukltet, odnosno
visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja istih struka
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu
FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su
stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini ProzorRama, sa pozivom na broj: 2/556"
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare