Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik za javne nabave – Ured načelnika

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Prozor-Rama
Rok prijave:
27.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12) a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene
novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe
javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije
Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Općine Prozor-Rama, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Prozor-Rama
2/ 556
Radna mjesta:


02.Stručni suradnik za javne nabave – Ured načelnika – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: prati i primjenjuje zakone i druge propise vezano za postupak
javne nabave; priprema prijedlog procedure za provođenje postupka javne
nabave sukladno Zakonu o javnim nabavama i njegovim podzakonskim aktima;
obavlja stručne poslove za Povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave;
koordinira aktivnosti s nadležnom službom oko nabave roba, usluga i radova a
sve radi efikasnijeg korištenja sredstava; priprema plan javnih nabava za tekući
godinu, priprema odluke o pokretanju postupka javne nabave, priprema rješenje
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ponuda; sudjeluje u pripremi tenderske
dokumentacije iz oblasti javne nabave, priprema odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuđača i druge akte; vrši kontakt s Agencijom za javne nabave i Uredom za
razmatranje žalbi; pruža stručnu pomoć općinskim javnim ustanovama i javnim
poduzećima u provedbi postupaka javne nabave; sudjeluje u pripremi ugovora
nakon provedene procedure javne nabave i praćenju realizaciju zaključenih
ugovora sukladno Zakonu; vrši izradu odgovarajućih izvješća i informacija iz
djelokruga rada; sudjeluje u realizaciji projekata koje implementira Općina
samostalno ili u suradnji s višim razinama vlasti, međunarodnim organizacijama i
drugim donatorima; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto i
druge poslove koje mu naloži Općinski Načelnik.

Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta
osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:

Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, ekonomski fakultet, odnosno visoko
obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,
ekonomske struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu
FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su
stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini ProzorRama, sa pozivom na broj: 2/556"
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare