Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za zaštitu okoliša

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
20.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo
6-1218
Radna mjesta:
SLUŽBA ZA INVESTICIJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Odsjek za zaštitu okoliša
03. Stručni savjetnik za zaštitu okoliša – 1 (jedan ) izvršilac


Opis poslova: učestvuje u procesu izrade i realizacije strategije razvoja općine; učestvuje u
izradi prijedloga budžeta i praćenju realizacije istog; utvrđuje stanje u oblasti ekologije i zaštite
okoliša na području Općine, predlaže mjere, radnje i postupke u cilju sprečavanja nastanka štetnih
posljedica i prati realizaciju tih mjera i radnji; prati realizaciju općinskih planova iz oblasti zaštite
okoliša; inicira i prati realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša; učestvuje u procesu realizacije
programa i projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija; izvršava propise iz oblasti
ekologije i zaštite okoliša; inicira izradu i odgovara za realizaciju planova i projekata obnove,
rekonstrukcije i izgradnje projekata iz oblasti zaštite okoliša; u saradnji sa mjesnim zajednicama,
javnim kantonalnim preduzećima, nadležnim kantonalnim ministarstvima, javnim ustanovama i
udruženjima građana, prikuplja prijedloge projekata i koordinira i usaglašava prioritete za njihovu
realizaciju u tekućoj godini; radi na pripremi i učestvuje u izradi prijedloga projekata za poboljšanje
kvaliteta življenja građana Općine iz nadležnosti radnog mjesta; učestvuje u izradi tenderske
dokumentacije na način da iskazuje tehničke specifikacije roba i usluga, predmjere i predračune
radova te definiše tehničke karakteristike i uslove za potrebe pokretanja i sprovođenja postupaka
javne nabavke roba, usluga i radova; prati realizaciju ugovora i implementaciju dodjeljenih projekata,
koordinira aktivnosti između učesnika i izvještava nadređene te predlaže mjere i aktivnosti na
prevazilaženju problema; izrađuje godišnje i mjesečne planove rada i izvještaje,dostavlja ih Šefu
odsjeka te se stara o njihovoj realizaciji; izvještava o stanju pojedinih projekata i predlaže mjere šefu
Odsjeka za prevazilaženje teškoća u tim pitanjima; vrši kontrolu dokumenata i podataka prema
zahtjevu međunarodnog ISO standarda; izvršava i druge poslove ovog radnog mjesta, koje mu
odredi šef Odsjeka.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:


Poziciju 03:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
bodova, fakultet arhitektonske, šumarske ili poljoprivredne struke,
- položen stručni upravni ispit,
- najmanje 3 godine radnog staža,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo sa
pozivom na broj 717/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare