Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za vođenje zemljišnih knjiga

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Tešanj
Rok prijave:
12.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:
13/19), a na zahtjev Općinskog suda uTešnju, Agencija za državnu službu Federacije Bosne
i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Tešnju
5 / 777
Radno mjesto:


 Stručni savjetnik za vođenje zemljišnih knjiga - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: rješava zemljišnoknjižne predmete: radi rješenja u ZK predmetima;
uspostavlja nove zk uloške; radi rješenja u KPU predmetima, vrši upise u zemljišne knjige;
upoređuje ZK prijedloge sa stanjem u zemljišnim knjigama i KPU; izrađuje ZK izvode,
prepise i uvjerenja; obavlja uvide u zemljišne knjige za potrebe stranaka, advokata i
vještaka; daje strankama informacije i uputstva; rješava sve predmete oznake Rz; vodi
propisane upisnike i pomoćne knjige; vrši sve administrativno-tehničke poslove kod
rješavanja predmeta samostalno; odlaže završene predmete u arhivu i rukuje predmetima
odloženim u arhivu; vrši sve poslove otpremanja pošte iz ZKU; unosi podatke iz pisanog u
elektronski medij; izrađuje statističke i druge izvještaje za obavljene poslove u zk uredu;
blagovremeno, a najkasnije mjesec dana unapred obavještava pismeno tehničkog sekretara
suda o potrebama za upisnicima, pomoćnim knjigama, omotima, obrascima, kovertama,
kancelarijskim materijalom i drugim sredstvima potrebnim za rad; obavlja i druge poslove iz
djelokruga rada ZKU, kao i druge poslove po nalogu predsjednika suda, zemljišnoknjižnog
sudije, sekretara suda i rukovodioca zemljišno-knjižnog ureda.
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa 240
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta,
- poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu uTešnju sa pozivom na broj: 5/777“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare