Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za strateško i projektno planiranje

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
20.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo
6-1218
Radna mjesta:
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LOKALNIM RAZVOJEM
Odsjek za strateško planiranje i upravljanje
02. Stručni savjetnik za strateško i projektno planiranje – 1 ( jedan ) izvršilac


Opis poslova: vrši najsloženije poslove koji se tiču izrade analiza, informacija, izvještaja kao i
drugih sličnih stručnih i analitičkih materijala u oblasti strateškog i projektnog planiranja; sudjeluje u
izradi programa razvoja i integrirane strategije razvoja Općine; učestvuje u poslovima izrade
programa koji su od strateškog značaja za razvoj Općine; upravlja i koordinira aktivnosti
implementacije strategije razvoja na dnevnoj osnovi, u saradnji sa ostalim službama, prati učinak
realizovanih aktivnosti i na temelju uspostavljenih indikatora priprema analize stvarnih efekata
realizacije strategije razvoja kao cjeline; poduzima potrebne aktivnosti na izradi i reviziji razvojne
strategije u direktnoj koordinaciji sa šefom Odsjeka; priprema i izrađuje nacrte i prijedloge
trogodišnjih planova implementacije Strategije razvoja i predlaže mjere za njihovo provođenje;
učestvuje u procesima usaglašavanja izrade proračuna; kordinira i sudjeluje u izradi, ažuriranju i
prezentaciji strategije razvoja općine i ostalih strateških dokumenata; prati implementaciju i izrađuje
analize o implementaciji sektorskih razvojnih planova iz integrirane strategije razvoja općine; prati
učinak realiziranih aktivnosti i na temelju uspostavljenih indikatora priprema analize stvarnih efekata
te ocjenu učinka realizacije strategije razvoja općine kao cjeline; koordinira proces izvještavanja u
odnosu na postavljeni plan implementacije putem prikupljanja izvješća relevantnih službi i
sačinjavanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o realizaciji plana implementacije; priprema i podnosi
godišnje izvještaje o napretku implementacije strategije razvoja općine; koordinira prikupljanje svih
potrebnih podataka za izradu operativnih planova i izvještaja općinskih službi u jedinstveni godišnji
plan rada općine; učestvuje u procesu izrade godišnjih planova općinskih službi i osigurava
uključivanja prioriteta, programa i projekata općinske strategije razvoja u iste; redovito prati javne
pozive međunarodnih i domaćih vladinih i nevladinih organizacija za finansiranje projektnih
prijedloga; redovito prati dostupne eksterne izvore financiranja za realizaciju projekata iz razvojne
strategije; uspostavlja i održava redovnu saradnju sa potencijalnim financijerima razvojnih projekta
(banke, fondovi, institucionalni investitori, itd.) sa ciljem identificiranja i razvoja optimalnog modela
financiranja projekata; razrađuje obrasce za apliciranje za fondove potencijalnih donatora i
sufinansijera za uspješna kandidiranja po javnim pozivima projekata od značaja za društveni i
kulturni razvoj općine i zaštitu okoliša; radi na pripremi i provedbi projektnih prijedloga s ciljem
razvoja Općine, usklađenih sa upravljanjem projektnim ciklusom (PCM) i drugim metodološkim
pristupima u oblasti pripreme projektnih prijedloga; prezentira i promovira projekte i općinu
potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim stranama; priprema i prezentira početne analize
i analize podataka o investitorima i priprema prijedlog sa kojim investitorima treba nastaviti suradnju;
kontaktira i surađuje sa međunarodnim institucijama i organizacijama; prati, kontroliše, odobrava i
odgovara za zakonitost utroška finansijskih sredstava u procesu realizacije programa i projekata
realizovanih od strane nevladinih organizacija; iniciranje i izrada projektnih prijedloga, projekata i
aktivnosti koje će se provoditi u Memorijalnom centru i centrima za zdravo starenje, kao i nadzor i
izvještavanje o realizaciji; surađuje sa drugim općinama na identificiranju i pripremi projekata
međuopćinske saradnje; promovira dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i
održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između općinskih službi i vanjskih aktera (privatnog
sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih
institucija, itd.); aktivno podstiče i koordinira sve aktere na nivou lokalne zajednice (javna poduzeća,
gospodarstvenike, NVO i poslovne udruge) za učešće u izradi i implementaciji strategije te koordinira
i učestvuje u pripremi zajedničkih aplikacija na relevantne eksterne izvore finansiranja; učestvuje u
projektnom timu Službe; podnosi pismeno, mjesečno izvješće o svom radu; vrši kontrolu
dokumenata i podataka prema zahtjevima međunarodnog ISO standarda; provodi općinsku politiku
utvrđenu Strategijom razvoja općine iz domena Odsjeka; vrši i sve druge poslove koji se odnose na
ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka; odgovoran je za zakonito, blagovremeno, pravilno i
kvalitetno izvršavanje povjerenih poslova i zadataka; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku
Općinskog načelnika.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:

Poziciju 02:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
ekonomski ili pravni fakultet,
- položen stručni upravni ispit,
- najmanje 3 godine radnog staža,
- poznavanje rada na računaru,
- poznavanje engleskog jezika.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo sa
pozivom na broj 717/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare