Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

SEKTOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU PORODICE I DJECE
Odsjek za zaštitu porodice i djece


02. Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece – 1(jedan)
izvršilac

Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opis poslova:izrađije prednacrte i nacrte zakona, drugih propisa i općih akata i vrši
nomotehničku obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti zaštite
porodice i djece; priprema prečišćene tekstove zakona i drugih propisa, kao i ispravke tih
propisa; daje stručna mišljenja o prednacrtima i nacrtima zakona, drugih propisa i općih akata
i prijedlozima međunarodnih sporazuma i ugovora; vrši stručnu obradu sistematskih i drugih
pitanja koja služe za izradnu zakona, drugih propisa i općih akata; vodi upravni postupak i
rješava u upravnim stvarima u drugom stepenu u oblasti porodičnih odnosa (usvajanje,
starateljstvo, odnosi roditelja i djece i drugo); priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja
za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih
subjekata ili po službenoj dužnosti; izrađuje odgovarajuće materijale kojima se vrši
informisanje nadležnih tijela o stanju i problemima u oblasti zaštite porodice i djece i predlaže
mjere radi utvrđivanja politike i uređivanja određenih pitanja kojima se osigurava potuno
provođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata; sudjeluje u
izradi strateških i drugih dokumenata iz oblasti zaštite porodice i djece, obavlja i druge poslove
koje mu odredi šef Odsjeka;

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424,21 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federacije Bosne i Hercegovine:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine;
- da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
- da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
- da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to za:

Poziciju 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke
- 3 (tri) godine radnog staža
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom
ministarstvu rada i socijalne politike“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare