Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za građevinske poslove

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
17.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), na zahtjeva Općine Novi Grad Sarajevo,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Grad Sarajevo

01. Stručni savjetnik za građevinske poslove –1(jedan) izvršilac


Opis poslova:
Vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih
materijala iz djelokruga rada odsjeka; obavlja poslove iz oblasti građevinske struke na izradi
elaborata, programa, projekata, planova i procjena te projektnih zadataka iz oblasti investicija i
energetske efikasnosti; provodi utvrđenu politiku u oblasti investicija u skladu sa zakonskim i
podzakonskim aktima; obavlja poslove planiranja, realizacije, praćenja i izvještavanja o
realizaciji kapitalnih projekata u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu; inicira i učestvuje u
izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu; vrši poslove pripreme, iniciranja
postupka, praćenja i realizacije investicionih projekata od strane općine, Kantona i drugih
subjekata; priprema projektne zadatke i investiciono-tehničku dokumentaciju za projekte koji se
realizuju putem Općine; obezbjeđuje stručno - tehnički nadzor na izgradnji objekata gdje je
investitor Općina; organizuje vršenje stručne obrade inicijativa mjesnih zajednica koji se odnose
na izgradnju sanaciju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture; priprema dokumentaciju i
predlaže Općinskom pravobraniocu da podnose zahtjev za urbanističku saglasnost za projekte
u kojima je Općina investitor ili suinvestitor; redovito prati zakone i propise iz oblasti djelovanja
svog referata i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; vrši izradu prijedloga planova, programa i
projektnih zadataka u svrhu realizacije investicionih projekata koji se finansiraju iz budžeta
općine; vrši stručnu obradu prijedloga programa i planova za realizaciju projekata i radova iz
oblasti izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata javnog karektera na području općine, a koji
se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Kantona, Grada, Federacije BiH i dr.; učestvuje u izradi
prijedloga budžeta i praćenje realizacije istog;učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki
i praćenju realizacije istog; izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke
specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge
specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe, usluge odnosno radovi koji su
predmet nabavke; prati realizaciju ugovora dodjeljenjih projekata, koordinira aktivnosti sa
izvođačima i izvještava o istom nadređene (stepen realizacije, problematika u realizaciji,
prijedlog mjera i sl); samostalan je i nezavisan u radu, te snosi ličnu odgovoranost za zakonito,
blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka;
obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka; za
svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.


Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01.
- VSS/VII, prvi (240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja,
Građevinski ili Arhitektonski fakultet
- najmanje 3 godine radni staž na poslovima struke
- poznavanje rada na računaru
- položen vozački ispit B kategorije


Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original
ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicija 03.), a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS
bodova, dužni su dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici
i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog
ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa c) dokaz o položenom stručnom
ispitu za namještenika.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom
obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana
prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan
sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo
("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad
Sarajevo “
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova
iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare