Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik - saradnik – istražitelj u Uredu glavnog tužitelja

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
11.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/12), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužilaštva
Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona

Stručni savjetnik - saradnik – istražitelj u Uredu glavnog tužitelja
- 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme do povratka državne
službenice sa porodiljskog odsustvaOpis poslova:
postupa po uputama Glavnog tužitelja, te preduzima potrebne radnje
iz okvira poslova Ureda Glavnog tužitelja; pod nadzorom Glavnog tužitelja vrši
komunikaciju i korespodenciju sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH i Federalnim
tužiteljstvom; pod nadzorom Glavnog tužitelja, vodi evidenciju, te priprema i sačinjava
akte koji se odnose na korespodenciju Ureda Glavnog tužioca sa strankama; pod
nadzorom Glavnog tužitelja izrađuje nacrte pravnih podnesaka i akata i odgovora na
podneske i pismena upućena Glavnom tužitelju, pruža podršku radu Glavnog tužitelja u
zauzimanju pravnih stavova i istražuje pravna pitanja koja su od opće važnosti za rad
Tužiteljstva; vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad Glavnog tužitelja;
vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na
temelju odgovorajućih podataka; pomaže Glavnom tužitelju, u koordinaciji sa
Sekretarom, u procesu strateškog planiranja, pripreme budžeta i godišnjih izvještaja;
pomaže Glavnom tužitelju u realizaciji projektnih aktivnosti; sudjeluje u aktivnostima u
vezi sa obezbjeđenjem donatorskih sredstava za realizaciju projekata; pomaže u
pripremi predmeta za rad Glavnog tužitelja i Ureda glavnog tužitelja po prigovorima na
odluke o neprovođenju istrage i obustavi istrage; objedinjuje evidencije o predmetima u
kojima je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja i o istim obavještava Visoko sudsko i
tužiteljsko vijeće BiH i Federalno tužiteljstvo; objedinjuje evidencije o prisustvu tužilaca
na sudu/sudovima, te po zahtjevu Glavnog tužitelja dostavlja u pismenoj formi podatke
iz navedenih evidencija; sačinjava i vodi evidenciju o uloženim pritužbama, evidentira
dostavljanje predmeta po pritužbi na izjašnjenje tužiocu, te u cilju poštivanja rokova za
odgovor na pritužbe; sačinjava urgencije za postupanje tužilaca; sačinjava i vodi
evidenciju o pritužbama na rad tužilaca, te po zahtjevu Glavnog tužitelja dostavlja u
pismenoj formi podatke iz navedenih evidencija, koje mogu služiti i prilikom donošenja
ocjena o radu tužilaca; u postupku ocjenjivanja rada tužilaca priprema i objedinjuje
potrebne podatke po tužiocima i popunjene obrasce urađene po tužiocima dostavlja
Glavnom tužitelju; po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija
tužiteljstva; obavlja sve poslove i radnje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe u
svim predmetima koje mu može dodijeliti Glavni tužitelj; obavlja i druge poslove i radne
zadatke koje mu dodijeli Glavni tužitelj; kao korisnik pravosudnog informacionog
sistema, obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Politikom sigurnosti
pravosudnog informacionog sistema BiH; kao korisnik Sistema TCMS-a, obavezan je
da postupa prema pravilima propisanim u Pravilniku TCMS-a
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove,
utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 02.
- VSS, VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje
prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,
- položen pravosudni ispit,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
ili na web stranici Agencije).
2. Kandidati (za poziciju 03.) koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni
su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon
sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”,
broj 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare