Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za tehničko-operativnu realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Nauka i obrazovanje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
11.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a
na zahtjev Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
6-1228/19
Radna mjesta:

01. Stručni saradnik za tehničko-operativnu realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede
– 1 (jedan) izvršilac


01. Opis poslova: obavlja administrativnu i terensku kontrolu korisnika terenskih donacija; sačinjava
zapisnike sa terena; vrši pripremu, izradu i potpisivanje potvrda o prijemu donacija sa korisnicima u
mjestima povratka; provjerava kvantitet i kvalitet isporučenih donacija; vrši kompletiranje predmeta
sa potpisanim potvrdama i fotografijama; vrši kompletiranje dokumenata i njihovo usaglašavanje sa
ispostavljenim fakturama; priprema informacije za uspostavljene evidencije realiziranih donacija po
vrsti i korisnicima pomoći; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:

Poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne
struke, ekonomski, filozofski ili fakultet političkih nauka,
- 1 (jedna) godina radnog staža.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): fakultetsku diplomu
(nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od
država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), dokaz da su zaposleni u organu
državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne
službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa, dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
(71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu
raseljenih osoba i izbjeglica sa pozivom na broj: 811/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare