Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 07.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Travnik, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Travnik

Stručni saradnik za saradnju sa dijasporom


Opis poslova: izrađuje analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke
materijale na temelju odgovarajućih podataka u oblasti suradnje sa dijasporom; vrši stručne
poslove vezane za promociju grada kao lokaliteta povoljnog za ulaganje, a sve u cilju
privlačenja domaćih i inozemnih investicija/investitora prezentira i promovira projekte i grad
potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim stranama, te održava komunikaciju s
istim; prezentira i promovira projekte i općinu potencijalnim investitorima i drugim
zainteresovanim stranama, te održava komunikaciju s istim; vrši izradu svih akata koji se
odnose na vezu sa dijasporom i obavlja sve poslove koji se tiču odnosa sa dijasporom; vrši
neposrednu komunikaciju sa građanima koji žive izvan zemlje sa ciljem boljeg i
jednostavnijeg ostvarivanja njihovih potreba u Općini; kreira, izrađuje i ažurira bazu
podataka o poslovnim partnerima iz dijaspore; priprema i prezentira analize podataka o
investitorima i priprema prijedloge sa kojim investitorima treba nastaviti saradnju, a u
saradnji sa nadležnim službama; učestvuje u izradi, ažuriranju i prezentaciji Strategije
razvoja Općine; učestvuje u realizaciji aktivnosti sa međunarodnim organizacijama,
nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama, udruženjima, asocijacijama i drugim
partnerima u kreiranju i implementaciji projekata; odgovara za zakonitost akata koje izrađuje
iz opisa poslova radnog mjesta; obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta koje
odredi pomoćnik načelnika; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz
djelokruga rada (samokontrola); za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku načelnika.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to za:

Radno mjesto 02:
- VII/I VSS, diploma visokog obrazovanja – društvene, biotehničkih nauka, humanističkih
nauka, pedagoške, odnosno (najmanje 180 ECTS bodova) prvog ili drugog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje engleskog ili njemačkog jezika,
- poznavanje rada na računaru.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare