Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za organizaciju i provođenje mjera zaštite i spašavanja

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
20.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo
6-1218
Radna mjesta:

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU
05. Stručni saradnik za organizaciju i provođenje mjera zaštite i spašavanja – 1 ( jedan ) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u izvršavanju provedbe zakona i drugih propisa, te predlaže mjere za
dopune i izmjene istih; učestvuje u izradi planskih dokumenata zaštite i spašavanja: procjene
ugroženosti teritorije općine od prirodnih i drugih nesreća, programa razvoja zaštite i spašavanja,
planova zaštite i spašavanja; predlaže mjere za unapređenje sistema zaštite i spašavanja, koordinira
rad službi, jedinica, povjerenika civilne zaštite; usklađuje plansku dokumentaciju sa privrednim
subjektima značajnim za sistem zaštite i spašavanja, nevladinim i dr. organizacijama; daje stručne
upute službama, jedinicama i dr. organizacijama u pripremi i realizaciji njihovih projekata; predlaže
specifikacije za izradu plana javnih nabavki i izradu godišnjeg plana trošenja sredstava ostvarenih
po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje; priprema i predlaže procedure i izmjene istih,
prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda; priprema dokumentaciju za sjednice Štaba civilne
zaštite i vrši izradu odluka, zaključaka i naredbi Štaba civilne zaštite; učestvuje u izradi i provedbi
vježbi, planova obuke organizovanih od strane Štaba i Službe civilne zaštite; izrađuje izvještaje,
analize i informacije za potrebe pomoćnika Općinskog načelnika; izrađuje evidenciju objekata i
prostora koji ugrožavaju ljudske živote i imovinu i u vezi sa tim usko sarađuje sa nadležnim općinskim
službama; stara se o popuni sredstava za ličnu i kolektivnu zaštitu uz stalnu saradnju sa mjesnim
zajednicama i višim referentom za materijalno tehnička sredstva i opremu; vodi evidencije o stanju
skloništa i drugih objekata za potrebe sklanjanja građanstva; rad pod posebnim uslovima rada
(dežurstva, obuke i vježbe, provjera spremnosti organizovanih struktura civilne zaštite) koji traje duže
od radnog vremena; pomaže u radu operativnog Centra civilne zaštite i obrađuje informacije koje se
zaprime putem istog; vrši i sve druge poslove po naredbi pomoćnika Općinskog načelnika
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:


Poziciju 05:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS
bodova, fakultet pravne ili ekonomske struke, tehnički fakultet ili fakultet političkih nauka
- najmanje 1 godine radnog staža
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo sa
pozivom na broj 717/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare