Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Ministarstva za rad,
socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona
Radno mjesto:


-Stručni saradnik za opće poslove socijalne zaštite i poslove kontrole izvještaja - 1
(jedan) izvršilac.


Opis poslova: izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na izradu rješenja, odobrenja,
saglasnosti, mišljenja i drugih akata u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i
zaštite porodice sa djecom predviđenih zakonom i drugim propisima; izrađuje analitičke,
informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije iz oblasti socijalne zaštite,
zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (tipski izvještaji, redovne i
periodične informacije i sl.); prati rad udruženja i organizacija koje se bave djelatnošću
socijalne zaštite; učestvuje u razvoju multisektorske saradnje i partnerstva u cilju razvoja
socijalnih usluga prema mapiranim potrebama na nivou kantona; vodi evidenciju izvještaja
o radu udruženja i organizacija iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i
zaštite porodice sa djecom; vodi evidenciju organizacija i udruženja iz oblasti socijalne
zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom koje u ostavljenim rokovima
nisu dostavile odgovarajuće izvještaje; ažurira bazu podataka za sve vrste novčanih
naknada i pomoći u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa
djecom; sam ili u sastavu Komisija imenovanih od strane ministra, kontroliše izvještaje o
utrošku sredstava koje Ministarstvu dostavljaju udruženja, NVO i javne ustanove, a koje im
je odobrilo Ministarstvo u sklopu realizacije Programa za materijalno zbrinjavanje ili po
nekom drugom osnovu; kontroliše spiskove korisnika novčanih naknada i pomoći u oblasti
socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom koje uz fakture za
plaćanje Ministarstvu dostavljaju Centri za socijalni rad, te ispravne i potpune spiskove
parafira i dostavlja na plaćanje zaposlenicima koji obavljaju ekonomsko-finansijske
poslove u Ministarstvu; u saradnji sa centrima za socijalni rad TK vrši provjeru da li su
računi korisnika novčanih naknada i pomoći u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih
žrtava rata i zaštite porodice sa djecom aktivni, te poduzima odgovarajuće mjere da se
izbjegne doznačavanje sredstava na neaktivne račune korisnika, te u saradnji sa
zaposlenicima Ministarstva koji obavljaju ekonomsko-finansijske poslove poduzima mjere
za povrat sredstava koja su uplaćena na neaktivne račune; vodi evidenciju korisnika
novčanih naknada i pomoći u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
porodice sa djecom koji su skinuti sa spiskova za isplatu radi planiranja potrebnih
sredstava za izradu budžeta Ministarstva i godišnjeg izvještaja o radu; tromjesečno
analizira iznos novčanih sredstava korisnika novčanih naknada i pomoći u oblasti socijalne
zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom i dobijene podatke dostavlja
zaposlenicima Ministarstva koji obavljaju ekonomsko-finansijske poslove radi kvartalnog planiranja sredstava i izrade budžeta za narednu godinu; izrađuje i ažurira jedinstvenu
bazu korisnika socijalnog stanovanja za Tuzlanski kanton, razvrstane po lokalnim
zajednicama; vodi računa o osiguranju sredstava za korisnike socijalnog stanovanja u
budžetu Ministarstva u saradnji sa lokalnim zajednicama; prati i proučava stanje i
promjene kod korisnika socijalnog stanovanja i u skladu sa tim daje prijedlog ministru i
pomoćniku ministra za poduzimanje odgovarajućih mjera; radi i druge poslove po
naređenju ministra i pomoćnika ministra.

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare