Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za ekonomsko – finansijske poslove u Sektoru za zaštitu lica sa invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje registrom korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi i inkluziju lica sa inva

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
08.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
6-1244
Radno mjesto:

- Stručni saradnik za ekonomsko – finansijske poslove u Sektoru za zaštitu lica sa
invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje registrom
korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi i inkluziju lica sa
invaliditetom – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: prikuplja i obrađuje podatke o fiskalnim pokazateljima, te na osnovu istih
izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale; vrši procjenu i
planiranje potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti Ministarstva i prati njihovu usklađenost
s relevantinim zakonima; predlaže mjere i aktivnosti iz djelokruga svoga rada, te sektorski prati
i kontrolira sredstva po transferima sa finansijskog aspekta; sarađuje s organizacijama iz
vladinog i nevladinog sektora vezano za aktivnost iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u izradi
strateških i drugih dokumenata; daje odgovore na upite građana, pravnih lica i drugih
subjekata; prati rad udruženja lica sa invaliditetom u FBiH sa finansijskog aspekta, objavljuje i
druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.285,26 KM
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VI
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine;
- da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
- da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
- da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnik, a koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine), 2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, 3) dokaz o položenom
stručnom ispitu za namještenike

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike“
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare