Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.03.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sekretar Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Nauka i obrazovanje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
27.03.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalne agencije za upravljanje oduzetom
imovinom, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom

- Sekretar Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom – 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: koordiniranje i usmjeravanje rada svih Sektora u cilju realiziranja poslova koji
su utvrđeni u programu rada Agencije i osiguravanje izvršenja poslova po nalogu direktora
Agencije; upoznavanje direktora Agencije o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova,
te predlaganje preduzimanja potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema; praćenje
realizacije zaduženja u osnovnim organizacionim jedinicama po nalogu direktora Agencije i
koordiniranje rada organizacionih jedinica Agencije; organiziranje sastanaka i susreta sa
predstavnicima međunarodne zajednice i njenih institucija i drugim nevladinim organizacijama,
institucijama, medijima i građanima; organiziranje saradnje direktora Agencije sa federalnim
organima uprave, nadležnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, Vladom Republike
Srpske, vladama kantona, gradonačelnicima i načelnicima općina u Federaciji iz djelokruga
Agencije, te tužilaštvima, sudovima i međunarodnim organizacijama po pitanjima iz
nadležnosti Agencije; pripremu izvještaja koji se odnose na provođenje zaključaka Vlade
Federacije, te odluka i stavova Vlade Fedracije iz djelokruga Agencije; priprema materijale koji
služe za obavještavanje Vlade Federacije i Parlamenta Federacije o rezultatima analiza u
području provođenja zakona ili drugih propisa o finansijskim istragama i oduzimanju imovinske
koristi pribavljene krivičnim djelom; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Agencije;

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.881,00 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federacije Bosne i Hercegovine:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federacij
i Bosne i Hercegovine;
- da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
- da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
- da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to:

- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistava
studiranja, dipolma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, ekonomski fakultet
ili drugi fakultet društvenog smjera
- najmanje 6(šest) godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom, sa pozivom na broj konkursa
– 10-30-8-222/20)
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:šest do deset godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare