Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef kabineta u Kabinetu ministra

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Nauka i obrazovanje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
12.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a
na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, objavljuje:
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
6-1217
Radno mjesto:

- Šef kabineta u Kabinetu ministra – 1 ( jedan ) izvršilac

Opis poslova: neposredno rukovodi radom Kabineta i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u
članu 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da:
organizuje, objedinjava i usmjerava rad Kabineta; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno
vršenje poslova i zadataka iz nadležnosti Kabineta; raspoređuje poslove i zadatke na neposredne
izvršioce i pruža im potrebnu stručnu pomoć u radu; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada
Kabineta, te vrši i druge poslove koje mu odredi ministar; obavlja stručno-operativne poslove po
nalogu ministra; stara se o protokolarnim obavezama ministra; organizira sastanke ministra i
priprema potrebne materijale za iste; stara se o blagovremenoj dostavi materijala koje Ministarstvo
dostavlja Vladi i drugim organima; prima i evidentira za potrebe ministarstva izmjenjene materijale
sa sjednica Vlade i drugih sjednica na koje se poziva ministar; stara se o realizaciji zaključka
Stručnog kolegija Ministarstva; prima i vodi evidenciju povjerljive pošte i arhivira istu; učestvuje u
aktivnostima vezanim za usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU i druge
poslove i zadatke iz dogovora sa sekretarom, kao i poslove koje odredi ministar; šef Kabineta za
svoj rad i rad Kabineta neposredno odgovara ministru u skladu sa Zakonom, drugim propisima i
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1597,89 KM

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji
BiH:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ili drugi fakultet društvenog ili
tehničkog smjera
- položen stručni ispit,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
(71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu
rada i socijalne politike sa pozivom na broj: 711/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare