Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rukovoditelj službe – glavni općinski inspektor u Službi za inspekcijski nadzor (inspektorat)

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Kiseljak
Rok prijave:
20.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Kiseljak, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kiseljak
5 / 796
Radna mjesta:

02. Rukovoditelj službe – glavni općinski inspektor u Službi za inspekcijski nadzor
(inspektorat) – 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova: u rukovođenju Službom ima sljedeća ovlaštenja: da organizira vršenje
svih poslova iz nadležnosti Službe; da raspoređuje poslove na inspektore, državne
službenike i namještenike koji se nalaze u Službi; da utvrđuje mjesečne i tromjesečne
planove rada inspekcijskog nadzora i da osigurava realiziranje planirane inspekcije; da
neposredno rukovodi inspekcijom na terenu i osigurava zakonito, stručno i blagovremeno
obavljanje svih planiranih zadataka; da ostvaruje odgovarajuću suradnju sa tajnikom uprave
i sa pomoćnicima općinskog načelnika u pitanjima koja se odnose na vršenje poslova
inspekcijskog nadzora; da ostvaruje odgovarajuću suradnju sa inspekcijom Kantona
Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona i odgovarajućom inspekcijom Federacije u
pitanjima od zajedničkog interesa; da osigura vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe
kojom rukovodi i zahtjeva općinskog načelnika koji se odnose na poslove iz nadležnosti
Službe; za svoj i rad Službe kojom rukovodi neposredno odgovara općinskom načelniku i
neposredno vrši sljedeće poslove: rukovodi poslovima koji se odnose na inspekciju nad
sprovođenjem zakona, drugih propisa i općih akata; ostvaruje suradnju sa inspekcijama na
kantonalnoj i federalnoj razini; planira i neposredno na terenu organizira vršenje
neposrednog inspekcijskog nadzora i u vršenju tih poslova odlučuje o pitanjima za koja je
zakonom ovlašten; donosi programe i planove obavljanja inspekcijskog nadzora za općinu;
vodi evidencije o općinskim inspektorima; vodi evidencije o službenim iskaznicama
općinskih inspektora; donosi program obuke za općinske inspektore; podnosi izvješće o
svom radu općinskom načelniku i općinskom vijeću; vrši nadzor nad sprovođenjem zakona
i propisa na zaštiti okoliša i prirodnih resursa; provjerava sve dokumente koji se nalaze u
pogonima i postrojenjima,uzima uzorke i provodi mjerenja; donosi rješenja u kojima nalaže
rokove za otklanjanje nedostataka sa aspekta zaštite okoliša, prirodnih resursa, zraka, vode,
buke i prirode; obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:

Radno mjesto 02:
- VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja, tehnički fakulteti (građevinski, arhitektonski),
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,


Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati, za stručnog suradnika (pozicija 03.), koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom
SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Kiseljak sa pozivom na broj: 5/796“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare