Rukovodilac zemljišnoknjižnog odjeljenja

1 dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Konjic
Rok prijave:
27.11.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa
članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Konjicu, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Konjicu

Radna mjesta:
01.Rukovodilac zemljišnoknjižnog odjeljenja – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: osigurava da se poslovi unutar zemljišnoknjižnog odjeljenja obavljaju
blagovremeno, zakonito i pravilno; vodi odgovarajuće upisnike i evidencije
zemljišnoknjižnih predmeta i vrši raspored predmeta u rad zemljišnoknjižnim referentima;
vrši kontrolu odluka i isprava koje sačinjavaju referenti kod rada sa predmetima; sačinjava
izvještaj o radu odjeljenja kao i mjesečni izvještaj o prisutnosti na radu u odjeljenju i
dostavlja ga sekretaru Suda; pruža stručnu pomoć zemljišnoknjižnim referentima i
ostalim zaposlenim u odjeljenju; sarađuje kod provođenja raznih projekata posebno u
vezi zemljišnoknjižnog odjeljenja; stara se o stručnoj literaturi i edukaciji referenata kroz
prijave upućene tehničkom sekretaru; iskazuje potrebe materijala i opreme za rad
odjeljenja, kao i prijave nedostataka u opremi nadležnoj službi; vrši poslove
zemljišnoknjižnog referenta sa obimom posla od 60% ; jednom sedmično prima stranke
koje imaju pritužbu na rad ZK odjeljenja ili pojedinog ZK referenata; obavlja i druge
poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta, po nalogu
predsjednice Suda ili sekretara Suda.
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba
nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove, i to za:
Pozicija 01.
- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje
se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, diplomirani pravnik, završen pravni fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne
spreme
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta (kandidati su dužni u prijavnom
obrascu u rubrici „ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se
odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum
uvjerenja)
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju
od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni
način biti će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti
i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu
u Konjicu, sa pozivom na broj: 07-30-8-137/20"
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: Agencija za državnu službu Federacije BiH
Adresa:Hamdije Kreševljakovića 19/V, 71000 Sarajevo
Regija:Kanton Sarajevo regija

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare