Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Tešanj
Rok prijave:
15.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/03, 23/04,
39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj
službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona ”
broj 3/12), te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema
pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 4/13), Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tešanj , objavljuje
JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Općini Tešanj


– Pripravnik – VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje
najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa
najmanje 180 ECTS bodova –sa zvanjem inžinjer geodezije i geoinformatike,odnosno bachelor geodezije i geoinformatike – 1 (jedan) izvršilac


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– VSS /VII stepen stručne spreme - odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
–sa zvanjem inžinjer geodezije i geoinformatike,odnosno bachelor geodezije i geoinformatike
Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u
Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom
stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 4/13).
Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine

Prijavljivanje -potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili
je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon
06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon
sticanja diplome visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji
Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen
stepen invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski
kanton/Kanton Središnja Bosna , Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta konkursa izabrani kandidati
će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o
rezultatima konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15
dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim listovima (računajući od posljednje
objave), putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2,
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem pripravnika u Općini Tešanj – poziv na broj 5/ 814“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare