Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora za finansijsko-računovodstvene poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
25.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine
Federacije BiH” broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna” broj 7/11) i člana 5. Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u
organima državne službe Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19)
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne
direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnoj direkciji
za puteve Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
5 / 779
Radno mjesto:


- Pomoćnik direktora za finansijsko-računovodstvene poslove – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: neposredno rukovode osnovnom organizacionom jedinicom za koju su
zaduženi i s tim u vezi organizuju vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice,
objedinjavaju i usmjeravaju rad organizacione jedinice; raspoređuju poslove i radne zadatke
na službenike i namještenike i daju im upute o načinu vršenja poslova; osiguravaju
zakonitost, pravilnost, pravodobnost i ekonomičnost u obavljanju poslova i radnih zadataka
iz djelokruga organizacione jedinice; prate rad službenika i predlažu ocjene službenika za
rad i rezultate u radu iz organizacone jedinice kojom rukovodi; redovno upoznaju
rukovodioca organa državne službe o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz
nadležnosti organizacione jedinice, sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema;
obavljaju neposredan nadzor nad radom, pružaju stručnu pomoć i daju ocjenu službenika
na kraju probnog perioda; izvršavaju poslove po nalogu direktora i odlučuju o pitanjima za
koja su ovlašteni posebnim rješenjem donesenim od strane direktora; obavljaju i druge
poslove utvrđene ovim pravilnikom, koje im odredi direktor; utvrđuje prijedloge izvještaja o
radu Direkcije, iz djelokruga Službe; izrađuje nacrte i prijedloge Finansijskog plana Direkcije;
izrađuje godišnje i kvartalne obračune Direkcije; izrađuje izvještaj o izvršenju finansijskog
plana Direkcije (godišnje, kvartalno i mjesečno); stručno obrađuje zahtjeve koji se odnose
na povrat pogrešno uplaćenih sredstava na ime naknada za upotrebu cesta; vrši kontrolu
izvršenih uknjiženja u skladu sa zakonskim propisima i računovodstvenim standardima,
kodeksima i načelima knjigovodstva; prati stanje prihoda i rashoda, te izrađuje izvještaje u
vezi s tim; prati stepen izvršenja pojedinih ugovora u finansijskom smislu; ostvaruje suradnju
sa državnim, federelnim i kantonalnim organima, ustanovama i općinskim službama iz ove
oblasti; vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi direktor.
Regija:Srednjobosanski kanton regija, Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
- VSS – VII/1 stepen stručne spreme – Ekonomski fakultet – odsjek ekonomije ili
poslovne ekonomije, odnosno visokog obrazovanja drugog (300 ECTS bodova)
ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke – odsjek ekonomije ili
menadžmenta, sa kontinuitetom u struci
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za certificiranog računovođu.


Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Kantonalnoj direkciji za puteve Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja
Bosna sa pozivom na broj 5/779”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare