Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Načelnik Službe - Služba za pravne, informatičke, računovodstvene i opšte poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
27.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stava (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika
u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,
broj: 13/19), a na zahtjev Finansijske policije Federacije Bosne i Hecegovine, Agencija za
državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Finansijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

Radno mjesto:

- Načelnik Službe - Služba za pravne, informatičke, računovodstvene i opšte poslove
– 1 (jedan) izvršilacOpis poslova: rukovodi radom Službe i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 15.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (u Finansijskoj policiji osnovnim organizacionim jedinicama
(službama) neposredno rukovode – načelnici službi i u rukovođenju službom imaju sljedeća
ovlašćenja: organizuju vršenje svih poslova iz nadležnosti službe kojom rukovode, raspoređuju
poslove na šefove odsjeka odnosno neposredne izvršioce i daju bliže upute o načinu vršenja tih
poslova, osiguravaju blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti
službe, redovno upoznaju Glavnog inspektora o vršenju svih poslova iz svoje nadležnosti,
problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, postupaju
po nalozima Glavnog inspektora i vrše najsloženije poslove iz nadležnosti službe kojom
rukovode. Načelnici službe za svoj rad i rad službe odgovaraju Glavnom inspektoru) i obavlja
sljedeće najsloženije poslove i to: vrši kontrolu nad pripremom i izradom žalbi na sve odluke
redovnih sudova u parničnom, krivičnom, upravnom i izvršnom postupku i odgovara na žalbe; vrši
kontrolu nad pripremom i izradom tužbi protiv drugostepenih upravnih odluka i odgovora na
tužbu; po ovlaštenju zastupa Finansijsku policiju u sporovima iz radnog odnosa pred općinskim
sudovima na području Federacije BiH; priprema podataka i analize za izradu prijedloga budžeta
Finansijske policije; prati izvršenje budžeta; blagovremeno izvještava i upozorava na eventualne
probleme koji nastaju u realizaciji budžeta; priprema plan javnih nabavki za potrebe Finansijske
policije; učestvuje u izradi nacrta opštih akata Finansijske policije; utvrđuje konačne tekstove
nacrta pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i
namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; učestvuje u izradi plana i programa kao i
Izvještaja o radu Finansijske policije; obavlja i druge poslove koje odredi glavni inspektor.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.518,00 KM
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije
otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
diploma visokog obrazovanja-pravne struke,
- stručni upravni ispit
- najmanje pet godine radnog staža,
- poznavanje rada na računaru.
-
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba.)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Finansijskoj policiji
Federacije Bosne i Hercegovine sa pozivom na broj: 733/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare