Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Interni revizor (pravne struke) u Odjeljenju za internu reviziju

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
28.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Ministarstva
finansija Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona


2.Interni revizor (pravne struke) u Odjeljenju za internu reviziju
- 1 (jedan) izvršilac.


Opis poslova: poslove interne revizije obavlja u skladu sa usvojenim standardima
interne revizije Pravilnikom o internoj reviziji korisnika budžetskih sredstava
Tuzlanskog kantona i bližim procedurama Odjeljenja za internu reviziju sa težištem na
utvrđivanju zakonske, formalne i suštinske ispravnosti postupaka, radnji i
dokumentacione osnove u procesu budžetskog poslovanja kantona; izrađuje stručne i
analitičke materijale na osnovu prikupljene dokumetacije na licu mjesta za procjenu
adekvatnosti i efikasnosti sistema finasijskog upravljanja i kontrole iz svog djelokruga
rada u smislu: 1. identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom od
menadžmenta, 2. ispunjavanje zadataka i postavljanja definisanih ciljeva organizacije,
3. ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, 4. usklađenost s
uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama, 5. čuvanje
sredstava organizacije od gubitaka kao rezultata svih vidova neispravnosti, 6.
integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese
internog i eksternog izvještavanja; učestvuje u izradi godišnjeg programa i plana
vršenja interne revizije budžetskih korisnika; vrši neposredan uvid, kontrolu i obradu
prikupljenih podataka i dokumetacije od budžetskih korisnika sa ostvrtom na pravnu
regulativu; sačinjava prednacrt izvještaja o izvršenoj internoj reviziji budžetskog
korisnika iz svog djelokruga rada; odgovoran je rukvodiocu za istinitost i
vjerodostojnost zapažanja sačinjenih na osnovu uvida u pregledanu i analiziranu
dokumetaciju i nacrta izvještaja koje podnosi; sačinjava i rukovodiocu dostavlja nacrt i
finalni revizorski izvještaj na odobravanje; uključenost u druge poslove u organizaciji
može imati samo savjetodavni karakter i ne može učestvovati u procesima koji mogu
biti predmetom revidiranja; odgovoran je za permanentno praćenje zakonskih propisa;
obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog internog revizora, ali isključivo one koju su
u vezi poslova interne revizije.
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službi u
Tuzlanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, pravne struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
-certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog
ministarstva finansija,
-poznavanje rada na računaru,
-poznavanje engleskog jezika,
-da nije u sukobu interesa u smislu člana 12. Zakona o internoj reviziji („Službene
novine Federacije BiH“ broj: 47/08) - Izjavu da nije u sukobu interesa u smislu odredbe
navedenog zakona, kandidat treba navesti u rubrici „Izjava kandidata“- strana br. 4
Prijavnog obrasca Agencije


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb,
75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu
finansija Tuzlanskog kantona sa pozivom na broj: 4/553”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare