Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 06.08.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev ministra Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu privrede
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

Radno mjesto:
- Glavni kantonalni inspektor - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Glavni kantonalni inspektor obavlja poslove rukovođenja inspektoratom i u tom smislu ima ovlaštenja koja su regulisana članom 106. Pravilnika i to: neposredno upravlja unutrašnjom organizacionom jedinicom, s tim u vezi, organizira rad u unutrašnjoj organizacionoj jedinici, objedinjava i usmjerava rad unutrašnje jedinice, osigurava zakonitost, pravilnost, pravodobnost i ekonomičnost u obavljanju poslova i radnih zadataka iz djelokruga unutrašnje
jedinice, izrada periodičnog Plana rada Sektora, utvrđivanje prijedloga izvještaja o radu
Ministarstva iz djelokruga Sektora, raspoređuje poslove i radne zadatke na neposredne izvršitelje,
pruža izvršiteljima potrebnu pomoć u radu, redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi
vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice, predlaže poduzimanje potrebnih mjera,
odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem, odgovoran je korištenje finansijskih,
materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih organizacionoj jedinici kojom rukovodi, parafira akte
koji se pripremaju u unutrašnjoj jedinici, predlaže ministru ocjene za rad službenika i postignute
rezultate u radu, obavlja neposredan stručni nadzor i pruža stručnu pomoć te sastavlja izvještaj o
osposobljavanju pripravnika, službenika na probnom radu. Pored navedenog, neposredno vrši i sljedeće poslove: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, izrada informacija procjena u oblasti inspekcije, kao i projektnih zadataka, utvrđivanje metodologije izrade informacija, analiza i izvještaja iz djelokruga Inspektorata za Program rada i Izvještaj o radu Ministarstva, pripremanje i poduzimanje odgovarajućih radnji i postupaka za izradu zakona i općih akata iz oblasti, praćenje i proučavanje stanja u oblastima u
kojima se vrši inspekcijski nadzor te na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka predlaže mjere
za rješavanje utvrđenih problema, obavlja druge poslove koji nisu izričito navedeni, a proizlaze iz
zakona i podzakonskih akata i spadaju u djelokrug radnog mjesta.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne
i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i
to:
- VSS - VII/1 stepen - pravni, ekonomski ili tehnički (mašinski, elektrotehnički, hemijskotehnološki, saobraćajni, građevinski, informacijske tehnologije) fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova) pravne, ekonomske ili tehničke (mašinske, elektrotehničke,
hemijsko-tehnološke, saobraćajne, građevinske, informacijske tehnologije) struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu, sa sjedištem u Zenici ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu, sa sjedištem u Zenici ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu, sa sjedištem u Zenici, Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna,
sa pozivom na broj: 09-30-8-124/21“

D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare