Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

02.Stručni savjetnik za odnose sa javnošću u Odjeljenju za odnose sa javnošću u Stručnoj službi gradonačelnika Grada Sarajeva

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava, Nauka i obrazovanje, Ostalo, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
17.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), na zahtjeva Grada Sarajeva,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevu

02.Stručni savjetnik za odnose sa javnošću u Odjeljenju za odnose sa
javnošću u Stručnoj službi gradonačelnika Grada Sarajeva
- 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova:
prati aktivnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kao i
Grada i informiše javnost o istim, po nalogu šefa Odjeljenja sačinjava saopćenja, najave
događaja, demantije, osvrte i druge pisane sadržaje u cilju prikladnog i objektivnog
informisanja javnosti o radu Gradske uprave, po nalogu šefa Odjeljenja istupa u ime
Grada u javnosti i medijima, koordinira komunikaciju gradonačelnika, zamjenika
gradonačelnika, rukovodioca Stručne službe i gradskih službi sa medijima, organizuje i
priprema istupe organa Grada Sarajeva u medijima, priprema uvodna izlaganja za javne
istupe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, sekretara organa uprave i
rukovodioca Stručne službe, savjetuje u pitanjima koja se tiču informisanja javnosti o
radu organa uprave Grada Sarajeva i javnih nastupa, po nalogu gradonačelnika i
sekretara organa uprave istupa u javnosti u ime Grada, kontaktira sa predstavnicima
domaćih i stranih sredstava informisanja, organizuje press konferencije i druge istupe u
javnosti ovlaštenih osoba Grada, učestvuje u uređenju, ažuriranju, i punjenju
tekstualnim i vizuelnim sadržajima službenih stranica Grada i gradonačelnika i predlaže
mjere za unaprijeđenje izgleda i sadržaja web stranica, zaprima upite građana i
novinara, proslijeđuje nadležnim i po ovlaštenju blagovremeno odgovara, obavlja
poslove službenika za informisanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa
informacijama, izrađuje i provodi komunikacijsku strategiju Gradske uprave i media
plan, inicira, planira i organizuje istraživanje javnog mnijenja, pravi analize i predlaže
mjere, koordinira i organizira promotivne aktivnosti, predlaže plan komunikacije sa
građanima, sudjeluje u izradi brošura, publikacija, informacijsko-dokumentarnih i drugih
materijala koji su u neposrednoj vezi sa informisanjem u saradnji sa ostalim odjeljenjima
Stručne službe i gradskim službama, prati periodičnu domaću i inostranu štampu,
internet portale i radijske i televizijske programe te svakodnevno priprema „press
clipping“ za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, učestvuje u izradi
izvještaja o ostvarenju komunikacije sa medijima i javnosti kao i izradi ostalih izvještaja
za potrebe rada Odjeljenja po nalogu šefa, učestvuje u provođenju marketinške
orjentacije Grada Sarajeva, po potrebi vrši audio, foto i video zapis o svim javnim
aktivnostima ovlaštenih lica Grada, učestvuje u izradi prijedloga budžeta za rad
Odjeljenja, prati realizaciju i učestvuje u izradi izvještaja za rukovodioca Stručne službe,
učestvuje u izradi plana javnih nabavki iz djelokruga Odjeljenja, prati njegovu realizaciju,
učestvuje u izradi programa i plana rada Odjeljenja, prati njegovu realizaciju i učestvuje
u izradi izvještaja o radu Odjeljenja, učestvuje u izradi godišnjeg Programa rada
gradonačelnika za pitanja iz nadležnosti Odjeljenja, učestvuje u izradi izvještaja
gradonačelnika o ostvarivanju gradske politike iz djelokruga rada Odjeljenja, učestvuje u
izradi plana aktivnosti po pojedinim oblastima iz djelokruga rada Odjeljenja dostavlja
periodične izvještaje o svom radu, te obavlja i sve druge prateće poslove kao i poslove
po nalogu šefa Odjeljenja.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova
diploma visokog obrazovanja – pravni fakultet, fakultet političkih nauka, filozofski
fakultet ili fakultet za javnu upravu,
- najmanje 3(tri) godine radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7
ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata
se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na
propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave
javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO-PODRINJSKI
KANTON GORAŽDE, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevo“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare