Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 07.05.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik za informiranje i odnose sa javnošću

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Mediji
Mjesto rada:
Stolac
Rok prijave:
07.05.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12) a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene
novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe
javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije
Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Općine Stolac, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stolac


Viši stručni suradnik za informiranje i odnose sa javnošću – 1 (jedan)
izvršitelj

Opis poslova: prikuplja, obrađuje i putem medija prezentira sve informacije iz
nadležnosti Načelnika općine i Općinskog vijeća; koordinira s medijima i novinarima;
planira, koordinira i realizira sve aktivnosti vezane za medijsku prezentaciju Općine,
reklamne i propagandne aktivnosti i materijale; izrađuje izvještaje, redovne i periodične
informacije iz Ureda načelnika; obavlja u koordinaciji sa Predstojnikom ureda poslove
organizacije protokolarnih aktivnosti Načelnika općine i predlaže mjere za unapređenje
istih; šalje službene dopise po nalogu Predstojnika ureda kao i druge akte; vrši
prevođenje akata sa stranih jezika na hrvatski jezik i obratno; vrši svakodnevno, u
saradnji sa općinskim službama, prikupljanje i sređivanje podataka koji se prezentiraju
preko općinske web-stranice; obavlja i druge poslove po nalogu Predstojnika ureda i
Načelnika općina.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- VSS, VII stupanj ili I ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja sa najmanje 240
ECTS bodova, II i III ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja - Filozofski fakultet dipl.novinar
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon završene visoke
stručne spreme

Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta
osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu
FBiH www.adsfbih.gov.ba.)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stolac, sa
pozivom na broj: 2/548"
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare