Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.03.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za računovodstvene poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Busovača
Rok prijave:
25.03.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja
Bosna”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog
konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije
Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Općine Busovača, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Busovača

Viši stručni saradnik za računovodstvene poslove - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: vrši prijem računovodstvene dokumentacije, priprema, knjiži
računovodstvenu dokumentaciju za stambeno-komunalne poslove, vodi evidenciju
obračuna komunalne naknade i naknade za vatrogastvo i iste dostavlja obveznicima,
prati uplatu obračunate naplate i dostavlja opomene za neplaćanje, priprema
računovodstvenu dokumentaciju za pokretanje tužbe za neplaćanje komunalne i
vatrogasne naknade, neposredno kontaktira sa pravobraniocem općine radi pokretanja
postupka pred nadležnim sudom radi neplaćenih obveza, vodi evidenciju za stalna
sredstva, sitni inventar i materijal, vrši narudžbu i isporuku uredskog materijala, prati
utrošak uredskog materijala i drugog materijala kojeg vodi u svojim evidencijama,
usaglašava stanje obaveza i potraživanja, zaključuje poslovne knjige za proteklu
godinu, sačinjava analize i informacije o poslovima koje obavlja, te obavlja druge
poslove po nalogu rukovodioca Službe.

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- VSS-VII stepen ili visoko obrazovanje prvog (240 ECTS) drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema, ekonomski fakultet,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru.Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini:
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”,
broj: 10/18 i 9/19) i Pravilnikom o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Busovača sa pozivom na broj: 5/747“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare