Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kazneno - popravnom zavodu poluotvorenog tipa Orašje

4 / 459- Stručni suradnik - Odgajatelj osuđenih osoba - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Izravno planira, programira i izvodi preodgojni rad (uz primjenu suvremenih oblika i metoda) u klasifikacijskoj grupi osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora, koja broji do 50 osoba, po utvrđenom programu tretmana izrađenog od grupe za ispitivanje osobnosti osuđenih osoba, izrada akata u postupku pomilovanja, uvjetnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora, premještaja i u drugim postupcima po zahtjevu osuđene osobe ili nadležnih organa, učestvovanje u radu tima za grupnu terapiju ili u specijalnom tretmanu alkoholičara ili narkomana, priprema stegovni i zamolbeni raport osuđenih osoba, rukovođenje radom mikro tima i pripremanje prijedloga za premještaj u stimulativno klasifikacijske grupe i prijedloga za korištenje pogodnosti i prava, praćenje rada osuđenih osoba na radnim mjestima i njihovo ponašanje u tijeku izdržavanja kazne i unošenje odgovarajućih podataka u osobni list osuđene osobe, obilazi osuđene osobe u samici, kada im je izrečena ova vrsta stegovne kazne, ostvaruje potrebnu suradnju sa porodicom osuđene osobe radi potpunijeg odgojnog uticaja i prikupljanja podataka iz života osuđenih osoba, drugi poslovi preodgoja - tretmana osuđenih osoba utvrđeni zakonom, Pravilnikom o kućnom redu i matičnim knjigama osuđenih osoba i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Visina neto-plaće : 1481,00KM

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke, filozofski fakultet ili edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ili fakultet političkih nauka ili pedagoški fakultet,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-položen stručni odgajateljski ispit utvrđen ZIKS-a i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca-stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora (ispit se polaže u roku od jedne godine od zasnivanja radnog odnosa),
-stručna osposobljenost za rad na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde / uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije:www.adsfbih.gov.ba ),
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.uvjerenje o položenom stručnom odgajateljskom ispitu (kandidati koji nemaju položem stručni odgajateljski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji BiH (ZIKS-a) i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca-stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, isti su dužni položiti u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa),
5.dokaz o stručnoj osposobljenosti za rad na računaru,
6.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Orašje"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare