Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog suda u Novom Travniku, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnom sudu u Novom Travniku

5 / 58601. Stručni suradnik - glasnogovornik suda - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za čuvanje materijalnih dokaza - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: suradnja sa medijima; pripremanje i davanje informacija u svezi predmeta; priprema informacija za Web stranicu suda; uređivanje i redakcija biltena, publikacija i drugih informativnih materijala i stručne literature i poslovi u svezi njihovog izdavanja; praćenje i proučavanje društvenih odnosa i pojava od interesa za ostvarivanje funkcije suda, sudske prakse od interesa za pravilnu i jedinstvenu primjenu Zakona; prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, osmatranje i obrada podataka i uspostavljanje odgovarajućeg dokumentacijskog materijala; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednice suda i tajnika suda.

02. Opis poslova: zaprima oduzete predmete po naredbi nadležnog suca, te vrši klasifikaciju, pohranu i raspoređivanje predmeta; čuva dokumentaciju predmeta i vodi „Lanac čuvanja dokaza"; vrši elektronički unos relevantnih podataka koji se odnose na predmete, pruža informacije na traženje nadležnog suca; predaje predmeta po nalogu suca, vještaku ili ovlaštenim službenim osobama; izdvaja i posebno čuva predmete uključujući i oružje koje više nije potrebno čuvati kao dokaz i koje treba uništiti ili vratiti vlasniku odnosno korisniku sukladno odluci suda; stara se za održavanje prostorije za čuvanje dokaza u urednom stanju i brine o ispravnosti i sigurnosti uređaja; vodi brigu o nabavi materijala za obilježavanje i pakiranje dokaza; osigurava i omogućava nadzor i inventuru u prostoriji po odluci predsjednice suda; vrši obilazak, pregled i kontrolu ispravnosti čuvanja dokaza koji se čuvaju izvan prostorije za čuvanje dokaza i o svojim zapažanjima obavještava nadležnog suca; popunjava obrazac 1 sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima čuvanja materijalnih dokaza („Službene novine F BiH", broj: 52/15) i unosi sve podatke iz obrasca 1 u Knjigu evidencije dokaza; isključivo čuva dokaze u prostoriji za čuvanje dokaza; vodi Knjigu evidencija dokaza; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednice suda i tajnika suda.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - pravne struke, fakultet političkih nauka - odsjek žurnalistika, mediji i komunikacije, te filozofske struke - smjer odnosi s javnošću,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - pravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnom sudu u Novom Travniku"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare