Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

06 - 411/17


01. Stručni savjetnik za pripremu i realizaciju programa – 1 ( jedan ) izvršilac
02. Stručni savjetnik za praćenje procesa evropskih integracija kroz razvojnu
pomoć EU fondova – 1 ( jedan ) izvršilac


01. Opis poslova: Učestvuje u izradi trogodišnjeg strateškog plana, godišnjeg plana, plana povratka i godišnjeg izvještaja o radu sektora i odsjeka. Učestvuje u realizaciji zajedničkih projekata sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH a koji se financiraju kroz Fond za povratak BiH, kao i zajedničkih programa sa vladinim i nevladinim sektorom. Vrši snimanje oštećenih individualnih stambenih objekata i priprema predračun potrebnog građevinskog materijala u skladu sa važećim procedurama, učestvuje u radu tenderskih komisija za javne nabavke, izrađuje pojedinačnu i zbirnu specifikaciju građevinskog materijala i priprema lot za tender, vrši snimanje i pripremu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“, vrši nadzor nad izvođenjem građevinskih radova, priprema dokumentaciju i realizira tehnički pregled i predaju objekata krajnjim korisnicima. Vrši implementaciju zajedničkih projekata koji se realiziraju u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice a finansiraju preko Fonda za povratak BiH na način provođenja tenderske procedure za javne nabavke radova za projektovanje, vršenje nadzora i izvođenje građevinskih radova, učestvovanje u pripremi tehničkog dijela tenderske dokumentacije, uvođenje izvođača u posao, prati realizaciju, priprema dokumentaciju i organizuje tehnički pregled radova, predaje objekte krajnjim korisnicima kao i organizuje i priprema dokumentaciju za konačni obračun radova, dostavlja informacije Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, vrši dostavu potrebne dokumentacije u Fond za povratak BiH, izvještava o realizaciji projekta. Vrši snimanje oštećenih stambenih zgrada (stanova), javnih, vjerskih i infrastrukturnih objekata, učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije u skladu sa važećim procedurama. učestvuje u izradi kataloga građevinskog materijala, vrši monitoring objekata i učestvuje u izvještaju o izvršenom monitoringu te vrši evaluaciju realiziranih programa. Vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Visina netto plaće: 1.291,50 KM


02.Opis poslova: Prati zakone i podzakonske akte iz oblasti evropskih integracija kroz razvojnu pretpristupnu pomoć EU fondova, vrši poslove u procesu programiranja, provedbe i praćenja provedbe programa pretpristupne pomoći EU fondova na nivou BiH, entiteta, kantona, lokalne zajednice, vladinog i nevladinog sektora, te radu tijela, izradi i implementaciji programa i projekata za povlačenje sredstava iz programa pretpristupne pomoći EU fondova, prekogranične saradnje sa odgovarajućim organizacionim jedinicama u državama Jugoistočne Evrope i državama članicama Evropske unije, učestvuje u pripremi i izradi planova i godišnjeg programa rada i sastavlja procedure rada posebno vezano za efikasno sprovođenje relevantnih EU programa pomoći iz EU fondova, vrši monitoring realizacije programa i projekata pomoći iz EU fondova, operativno sarađuje unutar organizacionih jedinica Ministarstva u cilju koordinacije, planiranja, programiranja, implementacije i praćenja realizacije programa/projekata, pomaže uspostavljanje i redovno ažuriranje svih potrebnih baza podataka iz okvira nadležnosti Odsjeka, učestvuje u pripremi i izradi svih potrebnih Informacija i Izvještaja vezano za praćenje procesa evropskih integracija kroz razvojnu pomoć EU fondova, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Visina netto plaće: 1.291,50 KM

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinski ili arhitektonski fakultet,
-položen stručni upravni ispit
- najmanje tri (3) godina radnog staža, u struci, nakon sticanja VSS

Za poziciju 02:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke, ekonomski, fakultet političkih nauka,
-Položen stručni upravni ispit
-najmanje tri (3) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS,
3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,(ukoliko ga kandidati posjeduju)
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7., ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj procedure, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica- konkurs broj: 06-411/17“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare