Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 35. i člana 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona


-Stručni savjetnik za normativno - pravne poslove -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove izrade koncepata i teza za donošenje zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, informiranja i mladih; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa i općih akata/nomotehnička obrada tih propisa, te priprema i dopunjuje te propise iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, informiranja i mladih; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa, te priprema izmjene i dopune tih propisa iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, informiranja i mladih; stručne obrade sistematskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona i drugih propisa; priprema stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti; pruža pravnu pomoć davanjem stručnih pravnih objašnjenja; vrši kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Sektora, šefa Odsjeka i ministra.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK br.10-02-16007-1/16 od 29.12.2016.god., i to:
-diploma visokog obrazovanja VII/1 stepen stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja prvi (240 ECTS), drugi ili treći ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja slijedeće vrste stručne spreme: pravne struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Prijavljivanje na konkurs:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnom organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać

sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK: 77/17“

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare