Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Porezne uprave Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine


06 /94001. Stručni savjetnik za porezna mišljenja i edukaciju u Odsjeku za porezna mišljenja i edukaciju - Sektor za pravna pitanja, registraciju porezna mišljenja i edukaciju - Središnji Ured Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za prinudnu naplatu - Odsjek za prinudnu naplatu - Kantonalni porezni ured Sarajevo - 2 (dva) izvršioca
03. Stručni savjetnik za javne prihode - Porezna ispostava Novi Grad - Kantonalni porezni ured Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: priprema mišljenja i odgovore po zahtjevima poreznih obveznika na pitanja u vezi sa primjenom propisa kojima se reguliraju porezi, doprinosi i takse; priprema upute i pojašnjenja o primjeni poreznih zakona uposlenicima Porezne uprave; analizira potrebe za edukacijom zaposlenih i poreznih obveznika u saradnji sa organizacionim jedinicama PU; priprema plan edukacije; učestvuje u edukaciji zaposlenika Porezne uprave i poreznih obveznika; vrši ocjenjivanje efikasnosti edukacije u saradnji sa zaposlenicima Odsjeka; priprema prijedlog plana za održavanje stručnih sastanaka, seminara i savjetovanja; analizira potrebe zaposlenih PU za stručnom literaturom; učestvuje u izradi korisničkih uputstava za primjenu poreznih zakona i podzakonskih akata: priprema informacije za izvještaj iz djelokruga rada Odsjeka: obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1.359,47 KM

02. Opis poslova: provodi procedure prinudne naplate javnih prihoda radi osiguranja izmirenja obaveza od poreznih obveznika kojima je prethodno uručen nalog za plaćanje; vodi postupak pljenidbe, procjene i prodaje zaplijenjene imovine; rješava zahtjeve za odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama dužnih poreznih obaveza; sačinjava nacrt sporazuma o izmirenju porezne obaveze odgođenim plaćanjem ili plaćanjem u ratama; priprema prijedloge za proglašavanje nelikvidnosti poreznog obveznika; nakon proglašavanja nelikvidnosti poreznog obveznika poduzima druge odgovarajuće prinudne mjere protiv drugih odgovornih fizičkih i pravnih lica, inicira ponovo pokretanje postupka prisilne naplate u slučaju opoziva prethodno utvrđene nelikvidnosti; priprema nacrt odluke o ustupanju imovine poreznih obvaznika Federaciji, izrađuje informacije, analize i izvještaje iz djelokruga svog rada; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1.359,47 KM

03. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavjesti poreznim obveznicima; podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze - izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izvještaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obaveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1.359,47 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet,
- položen stručni upravni ispit,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS.

Za poziciju 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet,
- položen stručni upravni ispit,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS.

Za poziciju 03.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet,
- položen stručni upravni ispit,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS,
3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (za kandidate koji imaju položen navedeni ispit),
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR.7
71 000
SARAJEVO


sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine "


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare