Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Porezne uprave Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Orašje

4 / 464

- Stručni savjetnik - sistem inžinjer - Odsjek za edukaciju, registraciju, zajedničke
i opće poslove - Kantonalni porezni ured Orašje - 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova: učestvuje u implementaciji novog software-a i hardware-a; implementira instalaciju sistemskog i aplikativnog softvera i konfiguraciju uređaja; nadgleda rad radnih stanica i servera; dodaje korisnike i pristupna prava; prati rad sistema i predlaže hardver inžinjerima izmjene u cilju poboljšanja perfomansi sistema; uklanja zastoje u radu hardvera i softvera; vrši manje opravke i nadogradnju uređaja; usko sarađuje sa programerima i sugeriše optimiziranje aplikacija; radi sistemski bekap i vraća podatke u slučaju otkaza sistema; vodi evidencije o bekapu i stara se o sigurnosti pohranjenih podataka; provodi procedure koje se odnose na sigurnost sistema; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.359,47

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehnički, prirodno-matematički, mašinski fakultet ili drugi fakultet tehničkog smjera,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon, završene visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.
godine),
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme
(primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nakon završene VSS, nalazi se
na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba),
3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Trg Slobode bb,
75000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba).


Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika, biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa obaveznom naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Poreznoj upravi Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Orašje - 4/464“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare