Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i GIS

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Foča - Ustikolina
Rok prijave:
21.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" br. 3/18), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) na zahtjev Općine Foča-Ustikolina, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Foča-Ustikolina


06-1062/18


02.Stručni saradnik za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i GIS, -1 (jedan) izvršilac


02.Opis poslova: učestvuje u izradi prostorno planske dokumentacije; učestvuje u izradi nacrta odluka o usvajanju nacrta i prijedloga prostorno-planske dokumentacije; učestvuje u izradi programa uređenja građevinskog zemljišta; izdaje izvode iz prostorno planske dokumentacije; vodi cjelokupni upravni postupak i vrši izradu nacrta rješenja iz stambene oblasti; sačinjava nacrt ugovora o zakupu stanova u vlasništvu općine; prati naplatu zakupnine za izdate stanove i o tome vodi pomoćnu evidenciju; vodi postupak raskida ugovora o zakupu stanova u vlasništvu općine,
priprema prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenta zakupnine za stanove na području Općine; izrađuje rješenja o komunalnim naknadama, prati realizaciju donijetih rješenja i preduzima mjere u cilju realizacije istih; obilazi teren i učestvuje u utvrđivanju tehničkih uslova za izvršavanje poslova u komunalnoj oblasti; učestvuje u prikupljanju dokumentacije i ostalih potrebnih akata u postupku rješavanja predmeta; sastavlja izvještaje; daje stručna mišljenja iz komunalne oblasti; učestvuje u iniciranju mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti; vodi postupke iz komunalne oblasti u vezi funkcionisanja gradskog i seoskih vodovoda, kanalizacije, javne čistoće i javne rasvjete; vodi postupak izdavanja vodnih akata iz nadležnosti općine; vrši poslove iz oblasti izgradnje, korištenja, održavanja, zaštite i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i osnova sigurnosti saobraćaja na cestama; vodi upravni postupak i izrađuje rješenja o dodjeli na korištenje javnih površina na području Općine, te prestanku prava korištenja istih; vodi evidenciju izdatih odobrenja o dodjeli na korištenje javnih površina; izrađuje odluke o privremenom priključenju na elektrodistibutivnu mrežu i o tome vodi internu evidenciju; obavlja poslove unapređenja i implementacije procesa iz oblasti GIS-a (geoinformacioni sistemi); preuzima digitalne podatke eksternih subjekata i sa njima vrši razmjenu nekonspirativnih podataka te prati usklađenost GIS-a sa Europskim standardima i certifikatima; izvještava o svom radu rukovodica Službe; obavlja i druge poslove koji mu budu povjereni od strane šefa odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 02:
- VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema, arhitektonski fakultet;
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- položen ispit općeg znanja

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

3.Kandidati, za stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a)Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b)Dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c)Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Foča-Ustikolina"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare