Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Srebrenik, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Srebrenik


4/468

Stručni saradnik za strukturu, organizaciju i obuku snaga civilne zaštite u Službi za civilnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: planira, organizuje, izvodi i prati realizaciju obuke građana u provođenju lične i uzajamne zaštite, radi na izradi optimalne strukture sistema civilne zaštite i konstantno radi na njegovom usavršavanju i dorađivanju, nosilac je izrade sistema organizacije civilne zaštite, ličnih i materijalnih formacija štabova, službi, jedinica i povjerenika civilne zaštite, planira, organizuje, izvodi i prati realizaciju obuke štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica i povjerenika civilne zaštite, učestvuje u pripremi procesa ugroženosti i izradi potrebnih akata za planove zaštite i spašavanja iz svoje nadležnosti, vodi postupak i evidenciju o dodjeli nagrada i priznanja civilne zaštite, prati stanje priprema za zaštitu i spašavanja snaga civilne zaštite i predlaže mjere za unapređenje, organizovanje i osposobljavanje civilne zaštite, priprema i izrađuje odluku o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja i prati njeno provođenje, priprema plan rada Općinskog štaba civilne zaštite i plan korištenja sredstava za zaštitu i spašavanje i prati njihovu realizaciju, sačinjava godišnji izvještaj o korištenju namjenskih sredstava zaštite i spašavanja, pruža stručnu pomoć Općinskoj komisiji za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća većih razmjera, rad pod posebnim uslovima rada (dežurstvo, obuka i vježbe, provjere spremnosti štabova, jedinica i službi civilne zaštite, akcije zaštite i spašavanja, te drugi neodložni poslovi), dužan je obavljati i duže od punog radnog vremena u skladu sa zakonom, priprema elaborate, općinske odluke, izvještaje, informacije i druge akte iz svoje nadležnosti, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija, vrši i sve druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i neposrednog rukovodioca, vrši poslove referenta Centra za birački spisak u izbornoj godini sa sljedećim poslovima: pruža svu tehničku pomoć Općinskoj izbornoj komisiji u vođenju evidencija o naseljenim mjestima i ulicama, vrši određivanje biračkih mjesta i raspored birača po biračkim mjestima, obezbjeđuje uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska, radi i sve druge poslove za općinsku izbornu komisiju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

-VSS - VII stepen stručne spreme završen fakultet političkih nauka - odsjek sigurnosne i mirovne studije ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, bit će brisani sa Listi uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Srebrenik- konkurs broj: 4/468''

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare