Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za prvostepeni postupak u službi, provođenje postupaka javnih nabavki i građanska stanja - matičar

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Pale
Rok prijave:
20.07.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko – podrinjskom kantonu
Goražde („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, br. 3/18), a u
vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i
4/12), a na zahtjev Općine Pale, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Pale


-Stručni saradnik za prvostepeni postupak u službi, provođenje postupaka javnih
nabavki i građanska stanja - matičar – 1(jedan) izvršilac


Opis poslova: prati realizaciju stanja, te učestvuje u izradi raznih elaborata, studija, planova i
procjena iz oblasti društvenih djelatnosti, zdravstva, kulture, sporta, izbjeglica, raseljenih lica,
mjesnih zajednica i humanitarne pomoći; predlaže preduzimanje mjera iz oblasti društvenih
djelatnosti; učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane
metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.) prikuplja i obrađuje podatke
i vodi osnovnu evidenciju o raseljenim licima i izbjeglicama i izdaje uvjerenja ovih evidencija;
vrši pravne i druge stručne poslove iz oblasti socijalne zaštite u okviru prava i dužnosti općine;
priprema rješenja i vodi upravni postupak za rješavanje upravnih stvari u prvostepenom
upravnom postupku za ostvarivanje osnovnih prava RVI, šehidskih porodica i porodica poginulih
boraca; priprema propise i druge opće akte, analitičko – informativne i druge materijale iz svog
djelokruga; vrši nadzor nad radom udruženja obrazovanih na području općine u skladu sa
zakonom iz ove oblasti; prati i primjenjuje zakonske propise vezane za postupak javnih nabavki
priprema prijedloge za provođenje postupka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama i podzakonskim aktima; obavlja stručne poslove za Komisiju za javne nabavke koja
provodi postupak nabavki; priprema svu dokumentaciju potrebnu za provođenje postupka javnih
nabavki; priprema ugovore koji će se zaključiti nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača; brine se
za uredno objavljivanje oglasa o javnim nabavkama u Službenom glasniku BiH; priprema objave
vezane za postupak javnih nabavki; po potrebi ostvaruje kontakt sa Agencijom za javne
nabavke; daje potrebna uputstva i prima prijave sa dokumentacijom osoba koje namjeravaju
sklopiti brak; po službenoj dužnosti provjerava da li su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za
postojanje i punovažnost braka, osoba koje namjeravaju sklopiti brak; upoznaje buduće bračne
partnere sa mogućnošću i načinom uređenja imovinskih odnosa u skladu sa odredbama
Porodičnog zakona; upoznaje buduće bračne partnere s mogućnošću sporazumjevanja o
prezimenu u skladu sa odredbama Porodičnog zakona, te uzima njihove izjave o prezimenu;
vrši na svečan način sklapanje braka; vrši redovne i naknadne upise u matične knjige rođenih,
vjenčanih i umrlih; vrši prijepis matičnih knjiga i dostavlja ih nadležnom organu; vodi upravni
postupak i izrađuje načine rješenja po zahtjevima za odobrenje zaključenja braka uz prisustvo
jednog budućeg bračnog partnera i punomoćnika drugog; provodi u skladu sa Zakonom
postupak neposrednog utvrđivanja državljanstva za osobe koje su upisane u MKR ove općine;
na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnih organa vrši izmjene i dopune upisa izvršenih u
matičnim knjigama; vodi evidenciju građanskih stanja, matičnih knjiga vjenčanih, rođenih i
umrlih; vrši poslove arhiviranja i čuvanja dokumentacije; prati primjenu zakonskih propisa;
izvještaj o svom radu podnosi pomoćniku općinskog načelnika; snosi punu, ličnu odgovornost
za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje datih mu poslova; obavlja i druge
poslove po nalogu rukovodioca Službe i istom je odgovoran;
Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija, Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, (najmanje 240 ECTS), drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravni ili upravni smjer;
- položen poseban stručni ispit za matičara
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Pripadajuća osnovna neto plaća 964,60 KM

Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Bosansko – podrinjskom kantonu
Goražde:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Pale”
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare