Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za opću upravu, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu i personalne poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Trnovo
Rok prijave:
18.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Trnovo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Trnovo
06/103604. Stručni saradnik za opću upravu, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu i personalne poslove u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu - 1 izvršilac.04. Opis poslova: rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti boračko - invalidske zaštite civilnih žrtava rata, socijalne i dječije zaštite i izbjeglih i raseljenih lica (skraćeni upravni postupak); rješava jednostavnije upravne stvari propisane Porodičnim zakonom F BiH i Zakonom o matičnim knjigama FBiH iz mjesne nadležnosti lokalne zajednice (skraćeni upravni postupak); prati za sve kategorije prava koja su propisana Federalnim i Kantonalnim zakonima iIi drugim propisima, kao drugim propisima nadležnih organa; obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata iz djelokruga svojih aktivnosti; izrađuje nacrte pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa,; popunjava prijave o nesreći na poslu te iste ovjerava kod Kantonalnog inspektorata - inspekcije zaštite na radu i Zavoda za zdravstveno osiguranje i druge poslove u vezi nesreće na poslu; izdaje uvjerenja iz službene evidencije iz oblasti radnih odnosa; vodi knjigu evidencije o svim zaposlenim rukovodiocima, službenicima i namještenicima Općine; obavlja sve poslove oko javnog oglašavanja za popunu radnih mjesta u Općini; učestvuje u izradi prijedloga plana korištenja godišnjih odmora službenika i namještenika; vrši prijave i odjave za PIO i zdravstveno osiguranje; vrši poslove u vezi izdavanja, zamjene i ovjere zdravstvenih knjižica; vrši ažuriranje dokumentacije u personalni dosije uposlenih; vodi evidenciju o ocjenjivanju službenika i namještenika; vodi evidenciju o dodjeli jubilarnih nagrada; izrađuje planove, izvještaje, analize,informacije i druge materijale iz djelokruga boračko-invalidske, dječije i socijalne zaštite,; pruža stručnu pravnu pomoć strankama u ostarivanju ovih prava; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika rukovodioca organa državne službe.Uslovi za obavljanje poslova za: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 04:
- VSS - VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet,
- najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (pozicije 01., 02., i 04.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kontona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ulica Kulovića br. 7
71 000 Sarajevo


sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Trnovo"Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D.DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare