Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Konjic, objavljujeJAVNI KONKURS


za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Konjic
2 /48601. Viši stručni saradnik za poslove nabavke - Služba za zajedničke i stručne poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za odnose sa javnošću i informisanje - Služba za zajedničke i stručne poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća - Služba za zajedničke i stručne poslove - 1 (jedan) izvršilac01.Opis poslova: učestvuje u izradi tenderske dokumentacije javnih oglasa, priprema i prati rad komisija Općinskog načelnika za odabir najpovoljnijeg ponuđača; učestvuje u pripremi i izrađuje ugovore o nabavci roba i usluga; vodi evidenciju svih dobavljača, odnosno ponudioca sa kojima Općina ima saradnju u okviru javnih nabavki; vodi skladište kancelarijskog i potrošnog materijala za potrebe općinskih službi za upravu i stručnih službi; prati realizaciju ugovora o nabavci; izrađuje propise i druge opće akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik u pitanjima iz nadležnosti radnog mjesta; izrađuje informacije, izvještaje i druge materijale u pitanjima iz nadležnosti radnog mjesta; vrši kontrolu i stara se da izrađena rješenja o nabavci i ugovori o nabavci roba i usluga budu izrađeni u skladu sa zakonom i drugim propisima, što ovjerava svojim potpisom prije dostavljanja rukovodiocu Službe; vrši i sve druge poslove iz nadležnosti Službe i vrši druge poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.

02.Opis poslova: u dogovoru sa načelnikom saziva sjednice kolegija, savjeta i druge sjednice, sastanke i prijeme; dogovara susrete sa predstavnicima medija; vodi registar značajnih datuma i događaja i blagovremeno priprema poruke, čestitke i izraze saučešća i drugo; odgovoran je za korektnu i profesionalnu saradnju sa medijima; odgovoran je za blagovremeno obavještavanje medija o redovnim i vanrednim dešavanjima u Općini; u dogovoru sa načelnikom Općine organizuje konferencije za štampu, vodeći računa o terminima koji odgovaraju većini medija; organizuje susrete načelnika i njegovih saradnika sa medijima sa ciljem razmjene mišljenja o određenim pitanjima i dešavanjima; odgovoran je za redovno obavještavanje medija posle svake sjednice Općinskog vijeća; učestvuje u pripremi Općinskog načelnika i njegovih saradnika za javne istupe, vezano za davanje određenih informacija iz nadležnosti općinskog načelnika i službe; priprema govore, referate i druge materijale za javne istupe općinskog načelnika; priprema pismena obavještenja, saopštenja i redovno obavještava javnost o radu općinskog načelnika; organizuje svečane prijeme u ime načelnika; prati i usaglašava protokol prijema pravnih i fizičkih lica za općinskog načelnika; prati realizaciju programa rada načelnika; prima poštu za načelnika i odgovoran je za rješavanje iste; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika, sekretara Općine i rukovodioca Službe.

03. Opis poslova: vodi Zapisnik na sjednicama Općinskog vijeća Konjic i isti sačinjava; čuva magnetofonske trake sa sjednica Općinskog vijeća Konjic; lektoriše izvještaje i druge materijale iz nadležnosti Općinskog vijeća; izrađuje prečišćene tekstove, odluke, zaključke i druga akta i dostavlja ih radi objave sekretaru Općinskog vijeća; sarađuje sa općinskim službama za upravu, kantonalnim, federalnim organima uprave, mjesnim zajednicama i službama za upravu u vezi materijala koji su predmet obrade na sjednicama radnih tijela vijeća; učestvuje u izradi programa rada i izvještaja o radu Općinskog vijeća: vrši poslove prikupljanja i pripreme materijala za sjednice Općinskog vijeća, te njihovo kompletiranje za uvezivanje i brine se o otpremi istog; izrađuje godišnji registar propisa; obrađuje vijećnička pitanja; učestvuje u izradi Službenog glasnika Općine Konjic; vodi evidenciju donesenih akata i čuva originale istih; vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje odredi rukovodilac Službe, predsjednik Općinskog vijeća i sekretar Općinskog vijeća.

Uslovi: pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Konjic, i to:

Za poziciju 01:
- VII stepen stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sistema studija sa 240 ECTS
bodova, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija - ekonomski fakultet, pravni fakultet
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 02:
- VII stepen stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sistema studija sa 180 ili 240 ECTS bodova, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija - fakultet društvenih nauka
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 03:
- VII stepen stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sistema studija sa 180 ili 240 ECTS bodova, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija - pravni fakultet, fakultet političkih nauka, fakultet humanističkih nauka - smjer bosanski jezik i književnost
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća b.b, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS (primjer potvrde/uvjerenja nalazi se na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicije 02 i 03) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslov konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:


„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Konjic"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare