Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

2 / 464


01. Stručni savjetnik za autoceste i brze ceste - Sektor cestovne infrastrukture - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za zaštitu cesta - Sektor cestovne infrastrukture - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za cestovni putnički promet - Sektor za cestovni promet i sigurnost cestovnog prometa - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za avioprijevoznike - Sektor za izgradnju, upravljanje i razvoj aerodroma, zrakoplovne infrastrukture i avioprijevoznika - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: priprema smjernice za izradu planova za održavanje i građenje autocesta i brzih cesta, te prati izvještaje o realizaciji planova; sudjeluje u izradi kriterija za kategorizaciju, odnosno razvrstavanje javnih cesta; prati izradu investicijsko-tehničke dokumentacije autocesta i brzih cesta, projektnih zadataka, podloga i projekata, te ugovora za građenje i nadzor izvođenja radova; prati izvršenje ugovorenih građevinskih radova na autocestama i brzim cestama u skladu sa dinamičkim planovima; organizuje prikupljanje i obradu podataka od interesa za saobraćajnu sigurnost autocesta i brzih cesta, te predlaže mjere za povećavanje saobraćajne sigurnosti; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

02. Opis poslova: prati izvršavanje zakona, podzakonskih propisa i dugih propisa; utvrđuje stanje u vezi sa zaštitom cesta; daje stručnu pomoć u vršenju javnih ovlaštenja vezano za priključke i prilaze, parking prostore, vanredne prijevoze, autobusna stajališta, prekomjernu upotrebu cesta, korištenje cestovnog zemljišta, povrat sredstava pri registriranju vozila koja borave u inozemstvu duže od tri mjeseca, izvođenje radova i druge aktivnosti u zaštitnom i cestovnom pojasu; organizuje prikupljanje i obradu podataka od interesa za saobraćajnu sigurnost cesta, te preduzima mjere za povećavanje saobraćajne sigurnosti; sudjeluje u pripremanju izrade programa, akcijskih planova, zakona i podzakonskih akata; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

03. Opis poslova: prati podatke, stanje i pojave u cestovnom putničkom prometu i sa tim u vezi izrađuje informacije, analize, izvještaje i druge stručne materijale sa prijedlozima za poboljšanje stanja; izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene u oblasti cestovnog putničkog prometa; izrađuje stručno - tehničke podloge kod izrade prednacrta, nacrta i prijedloga federalnih zakona i drugih federalnih propisa iz oblasti cestovnog putničkog prometa, te daje instrukcije za njihovo provođenje; prati organizaciju linijskog prijevoza putnika i postupak usklađivanja i registracije redova vožnje; prati organizaciju vanlinijskog i ugovorenog prijevoza putnika; vodi Registar redova vožnje federalnih autobusnih linija; vodi Registar privremeno obustavljenih redova vožnje federalnih autobusnih linija; vodi Registar privremeno registrovanih redova vožnje federalnih autobusnih linija; vodi evidencije o kategorisanim autobusnim stanicama; vodi evidencije o svim promjenama u registrima iz oblasti cestovnog putničkog prometa; vodi evidencije o rokovima važenja registrovanih, obustavljenih i privremeno registrovanih redova vožnje; priprema odgovore na upite drugih organa uprave i stranaka vezano za oblast cestovnog putničkog prometa; vodi evidencije, vrši analize, pribavlja i obrađuje podatke za izradu materijala iz oblasti cestovnog putničkog prometa; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

04. Opis poslova: vrši praćenje i istraživanje promjena u oblasti zračnog prijevoza i izrada potrebnih dokumenata radi uspostave baze podataka; vrši evidentiranje i obradu informatičke dokumentacije koja se odnosi na projekte iz oblasti sektora; prikuplja i obrađuje objavljene standarde vezane za zračne prijevoznike i uspostavlja odgovarajuće materijale; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja iz oblasti avioprijevoznika; vrši izradu analitičkih, informatičkih i drugih materijala na osnovu podataka ekonomskih pokazatelja za potrebe ministarstva; vodi evidencije o putničkim taksama i izrađuje prateće izvještaje; vrši izradu tehničko-ekonomskih analiza za potrebe sektora; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Pripadajuća osnovna neto plata za radna mjesta stručnog savjetnika: 1.291,50 KM.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto stručnog saradnika: 1.165,50 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
Za poziciju 03:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet za saobraćaj i komunikacije - smjer cestovnog prometa
- poznavanje rada na računaru
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
Za poziciju 04:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet za saobraćaj i komunikacije, mašinski, građevinski, elektrotehnički ili ekonomski fakultet ili stečena diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke
- poznavanje engleskog jezika
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSSPrijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci nalazi se na web stranici Agencije)
3. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 04) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 03)
5. dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 04) - prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj: 51/16 i 59/16)
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, u Mostaru, Ante Starčevića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita opšteg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opšteg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita opšteg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb, 88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
V.D. DIREKTOR

mr. Refik Begić


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare