Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Novi Grad Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo


06 / 95501. Stručni savjetnik za planiranje budžeta - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za javne nabavke roba, usluga i radova - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik - koordinator mjesnih zajednica - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za javne nabavke roba, usluga i radova - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: Vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada odsjeka; prati zakonske propise i stara se o njihovoj primjeni; izrađuje nacrt i prijedlog budžeta Općine kao i Dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a); izrađuje prijedlog mjesečnog, kvartalnog i godišnjeg operativnog budžeta na osnovu zahtjeva općinskih službi; priprema uputstva za potraživanje sredstava iz budžeta svim korisnicima budžetskih sredstava; vrši stručnu obradu svih prispjelih zahtjeva za sredstvima iz budžeta, te na osnovu istih izrađuje nacrt Budžeta; priprema materijale za javnu raspravu o usvojenom nacrtu Budžeta, prima i stručno obradjuje materijale sa javne rasprave i prosljedjuje ih općinskom načelniku kao i Općinskom vijeću kao prilog prijedlogu budžeta; priprema i stručno obradjuje relevantne podatke za izmjene i dopune budžeta; piprema i analizira dokumentaciju i učestvuje u izradi Izjave o fiskalnoj odgovornosti; učestvuje u izradi prijedloga budžeta i praćenju realizacije istog,učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki i praćenju realizacije istog; samostalan je i nezavisan u radu, te snosi ličnu odgovoranost za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu podnosi šefu odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika, odnosno šefa odsjeka; za svoj rad odgovara šefu odsjeka i pomoćniku općinskog načelnika

02. Opis poslova: Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne analitičke materijale iz oblasti javnih nabavki roba, usluga i radova; provodi politiku i izvršava zakone, druge propise i opće akte i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti javnih nabavki roba, usluga i radova i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti, vrši poslove vezane za provođenje procedura javnih nabavki iz nadležnosti i za potrebe Općine; izrađuje prijedlog okvirnog plana javnih nabavki na osnovu prijedloga službi, prati dinamiku relizacije, te po dostavljenim zahtjevima službi izrađuje prijedlog za izmjena i dopuna istog; pokreće procedure javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom te priprema prijedloge akata za provođenje postupaka javnih nabavki; provodi postupak e-aukcije na portalu javnih nabavki; pruža stručne upute službama na specificiranju zahtjeva kvaliteta i drugih zahtjeva koje moraju ispunjavati ponuđači ili roba, usluge i radovi a sve u zavisnosti od predmeta javne nabavke; izrađuje tendersku dokumentaciju javnih oglasa u skladu sa zakonskim propisima a na zahtjev resornih službi; daje pojašnjenja tenderske dokumentacije učesnicima u postupku javne nabavke; obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Komisija za javne nabavke roba, usluga i radova iz nadležnosti službe; izrađuje mjesečne izvještaje o realizaciji Plana javnih nabavki i obavještava resorne službe o eventulanim kašnjenjima u pokretanju planiranih postupaka javnih nabavk; prati propise iz obasti javnih nabavki; samostalan je i nezavisan u radu, te snosi ličnu odgovoranost za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu podnosi šefu odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika, odnosno šefa odsjeka, za svoj rad odgovara šefu odsjeka i pomoćniku općinskog načelnika.

03. Opis poslova: Prati i istražuje promjene i pojave u mjesnim zajednicama i izrađuje analitičke materijale o stanju i potrebama mjesnih zajednica; vrši stručnu obradu predloženih infrastrukturnih i drugih inicijativa savjeta mjesnih zajednica; utvrđuje jedinstvenu bazu podataka na osnovu evidencija mjesnih zajednica o svim činjenicama koje se vode u istim; prisustvuje savjetima mjesnih zajednica radi upoznavanja sa stanjem u istim; prati zakone i propise iz oblasti lokalne samouprave i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; učestvuje u pripremi planova i programa rada u skladu sa nadležnostima i strateškim ciljevima; ostvaruje saradnju sa vjerskim zajednicama i udruženjima građana na lokalitetu mjesne zajednice; koristi i primjenjuje sistem za praćenje kretanja dokumenata; izrađuje sedmične i mjesečne preglede aktivnosti savjeta svih MZ; izrađuje tražene informacije, analize i izvještaje; izrađuje zahtjeve za nabavku kancelarijskog materijala, te sredstava za održavanje higijene u MZ i distribuciju istih; prati pripremu i organizaciju svih manifestacija koje se organizuju u mjesnim zajednicama; izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe; pokreće procedure za relizaciju sredstava utvrđenih bužetom Općine za projekte iz nadležnosti službe; izrađuje akcioni plan u skladu sa planom i programom rada službe i budžetom; izrađuje prijedlog godišnjeg plana javnih nabavki službe, prati dinamiku relizacije, te po ukazanim potrebama podnosi zahtjev za izmjene i dopune istog; pokreće procedure javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom plana javnih nabavki; organizuje izradu dijela tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe, usluge odnosno radovi koji su predmet nabavke; organizuje praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama, te poduzimanje potrebnih radnji u cilju urednog izvršenja istih; izvještava o programskim aktivnostima u skladu sa zakonom i internim aktima; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu podnosi pomoćniku općinskog načelnika; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika; za svoj rad odgovara pomoćniku općinskog načelnika.

04. Opis poslova: Vrši poslove vezane za provođenje procedura javnih nabavki iz nadležnosti i za potrebe Općine; učestvuje u izradi prijedloga okvirnog plana javnih nabavki na osnovu prijedloga službi; prati dinamiku relizacije plana javnih nabavki, te po dostavljenim zahtjevima službi izrađuje prijedlog izmjena i dopuna istog; pokreće procedure javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom te priprema prijedloge akata za provođenje postupaka javnih nabavki; provodi postupak e-aukcije na portalu javnih nabavki; pruža stručne upute službama na specificiranju zahtjeva kvaliteta i drugih zahtjeva koje moraju ispunjavati ponuđači ili roba, usluge i radovi a sve u zavisnosti od predmeta javne nabavke; izrađuje tendersku dokumentaciju javnih oglasa u skladu sa zakonskim propisima a na zahtjev resornih službi; daje pojašnjenja tenderske dokumentacije učesnicima u postupku javne nabavke; obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe komisija za javne nabavke roba, usluga i radova iz nadležnosti službe; učestvuje u izradi mjesečnih izvještaja o realizaciji Plana javnih nabavki i obavještava resorne službe o eventulanim kašnjenjima u pokretanju planiranih postupaka javnih nabavki; prati propise iz obasti javnih nabavki; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu podnosi šefu odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika, odnosno šefa odsjeka; za svoj rad odgovara šefu odsjeka i pomoćniku općinskog načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01:
-VSS/ VII, prvi (240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
-VSS/ VII, prvi (240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet ili pravni fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
-VSS/ VII, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru
- položen vozački ispit „B" kategorije

Za poziciju 04:
-VSS/ VII, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, fakultet pravne struke ili fakultet ekonomske struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, ukoliko ga kandidati posjeduju
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije ( za poziciju 03)
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radog mjesta državnog službenika u Općini Novi Grad Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare