Profesionalna vojna služba u početnom činu vojnika

18 dana
Poslodavac:
Ministarstvo odbrane BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Bosna i Hercegovina
Rok prijave:
14.06.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 10. i 136. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i člana 12. stav (1) Pravilnika o prijemu u vojnu službu ("Službeni glasnik BiH", br.: 23/18), u skladu
sa Odlukom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-871-2/20 od 12.03.2020. godine, a u cilju popune upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim
snagama Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, ul.Hamdije Kreševljakovića, br. 98, 71000 Sarajevo, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

I. OGLAS ZA PRIJEM VOJNIKA IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA
OBJAVLJUJE SE ZA PUK, KOMANDE, JEDINICE I RODOVE/SLUŽBE PO LOKACIJAMA


Više informacija o oglasu na linku:


http://www.mod.gov.ba/slike2014/B_2_Javni%20oglas%20%20vojnici%2005.05.2020.pdf

Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija, Distrikt Brčko regija, Hercegovačko-neretvanski kanton regija, Kanton 10 regija, Posavski kanton regija, Republika Srpska regija, Kanton Sarajevo regija, Srednjobosanski kanton regija, Tuzlanski kanton regija, Unsko-sanski kanton regija, Zapadnohercegovački kanton regija, Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:V. OPĆI UVJETI PRIJEMA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU
1. Shodno članu 9. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) kandidati koji se prijavljuju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete prijema:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da su zdravstveno sposobni za službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
c) da nisu osuđivani na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci;
d) da nisu prethodno otpušteni iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene
dužnosti u posljednje tri godine;
e) da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti,
odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane;
f) da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
g) da imaju odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti;
h) da nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadesetsedam) godina u vrijeme prijema, to jeste, na dan 01.02.2021.godine;
i) da su uspješno završili osnovnu vojnu obuku.
2. Uvjet iz tačke i) kandidati će ispuniti ako uspješno završe osnovnu vojničku obuku, koju će Ministarstvo odbrane BiH organizovati nakon završenih testiranja, sigurnosnih provjera i zdravstvenih pregleda.
VI. POSEBNI UVJETI ZA PRIJEM VOJNIKA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BiH

Kandidati koji apliciraju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
a) uvjete navedene u poglavlјima I do IV ovog Javnog oglasa i
b) da su uspješno položili testove prema normama propisanim Pravilnikom o prijemu u vojnu službu
("Službeni glasnik BiH", broj: 23/18).

VII. IZBOR KANDIDATA
1. Izbor kandidata po raspisanom Javnom oglasu vrši komisija za izbor vojnika u Oružane snage BiH, koju imenuje Ministar odbrane Bosne i Hercegovine.
2. Selekcija i izbor kandidata realizira se kroz tri faze testiranja i provjera i osnovnu vojničku obuku.

VIII. TESTIRANJA
1. Testiranja se provode u centrima za regrutovanje i tranziciju u Sarajevu, Banjoj Luci, Čapljini i Tuzli, i obuhvataju testove propisane Pravilnikom o prijemu u vojnu službu ("Službeni glasnik BiH", broj: 23/18).
2. Kandidati će biti obavezni, prije pristupanja testiranjima, da potpišu izjavu kojom potvrđuju:
- da su zdravi i sposobni za proces testiranja;
- izuzeće od eventualne odgovornosti MO BiH i OS BiH, imenovanih zvaničnika, državnih službenika i uposlenika MO BiH i osoba na službi u OS BiH u slučaju povrede nastale usljed prikrivanja relevantnih podataka o zdravstvenom stanju, ili u slučaju povrede nastale usljed nepredviđenih okolnosti za koje je MO BiH preduzelo razumne mjere u pravcu smanjenja rizika od
povrede;
- da prihvataju da će im biti dopuštena isključivo službena komunikacija samo sa osobama koje su
uključene u proces prijema, osim ako drugačije ne odobri predsjedavajući komisije;
- da prihvataju da se može vršiti video snimanje procesa prijema i
- da neće tražiti naknadu za vrijeme procesa prijema, osim naknade utvrđene za kandidate na obuci.
3. Pozivanje kandidata na intervju će se provoditi u skladu sa članom 32. stav (2) Pravilnika o prijemu
u vojnu službu ("Službeni glasnik BiH", br.: 23/18).
4. Ukoliko na nekoj od listi uspješnosti nema kandidata koji ispunjavaju uvjete za navedenu popunu,
komisija provodi poseban postupak izbora kandidata, u skladu sa članom 35. stav (3) i (4) Pravilnika
o prijemu u vojnu službu ("Službeni glasnik BiH", br.: 23/18).
5. Norme za provjeru fizičke spremnosti dostupne su na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (www.mod.gov.ba).


IX. SIGURNOSNA PROVJERA I ZDRAVSTVENI PREGLED
1. Za najuspješnije kandidate, na listama uspješnosti, Ministarstvo odbrane BiH će organizovati zdravstvene preglede i izvršiti osnovnu sigurnosnu provjeru. Na osnovnu vojničku obuku neće biti upućeni kandidati koji ne zadovolje na zdravstvenom pregledu, kao ni kandidati za koje se, tokom osnovne sigurnosne provjere, utvrdi postojanje sigurnosne smetnje iz člana 59. Zakona o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 54/05 i 12/09).
2. Umjesto kandidata koji bude ocijenjen nesposobnim ili se bude zahtijevao naknadni lijelnički pregled za duži vremenski period, odnosno kandidata koji se ne odazove na zdravstveni pregled, kao i kandidata kod kojeg se utvrdi sigurnosna smetnja, Komisija poziva sljedećeg kandidata sa liste uspješnosti.
3. Kandidati koji budu oglašeni zdravstveno sposobnim za vojnu službu i ne budu imali sigurnosnu smetnju, upućuju se na osnovnu vojničku obuku.

X. OSNOVNA VOJNIČKA OBUKA
Osnovna vojnička obuka realizira se u Centru za osnovnu obuku Oružanih snaga BiH u Pazariću i komandama i jedinicama OS BiH po planu osnovne vojničke obuke. Prava i obaveze između kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu i Ministarstva odbrane BiH reguliraju se posebnim ugovorima o osnovnoj vojničkoj obuci. Kandidati koji ne ispune obaveze iz Ugovora o
osnovnoj vojničkoj obuci neće biti primljeni u profesionalnu vojnu službu.

XI. PRIJEM U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU
1. Odlukom ministra odbrane, a na prijedlog Komisije za izbor vojnika, kandidati za prijem, koji uspješno završe osnovnu vojnu obuku, primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja su izabrani u procesu prijema.
2. Ukoliko odgovarajuće formacijsko mjesto po izboru kandidata u puku, odnosno službi, nije upražnjeno, postupiće se u skladu sa odredbama člana 10. stav (6) Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12 , 41/16 i 38/18).
3. Obavezni period službe nakon prijema u vojnu službu za kandidate koji budu primljeni je vremenski period u trajanju od najmanje jednog ugovora, odnosno tri godine.
XII. DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
1. Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uvjeta prijema propisanih ovim oglasom, kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) popunjenu i potpisanu prijavu sa biografijom i saglasnosti za obradu ličnih podataka/informacija (obrazac se nalazi na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH www.mod.gov.ba );
b) izvod iz matične knjige rođenih;
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
d) dokaz o prebivalištu izdat od nadležnog tijela (ne stariji od 3 mjeseca);
e) svjedočanstvo, diplomu, uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi ne starije od godinu dana ili dokaz o nostrifikaciji, odnosno akt nadležnog organa u BiH da diploma ne podliježe nostrifikaciji, za diplome koje nisu stečene u BiH, uz utvrđen ekvivalent stručne spreme prema oglasom zahtijevanom stepenu školske spreme;
f) ovjerenu kopiju vozačke dozvole odgovarajuće kategorije (za pozicije na kojima se ista traži) i
g) ovjerenu izjavu da lice nije prethodno otpušteno iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine (obrazac se nalazi na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH www.mod.gov.ba).
2. Kandidati koji trenutno pohađaju završni razred srednje škole uz prijavu na Javni oglas, umjesto dokumenta iz stave 1. tačka e) Javnog oglasa, mogu dostaviti dokaz da pohađaju završni razred srednje škole, sa nazivom vrste škole i zvanja koje stiču. Dokumenta iz stava 1. tačka e) ovog poglavlja Javnog oglasa su obavezni dostaviti na adresu najbližeg centra za regrutovanje i tranziciju navedenu u poglavlju XIII (Ostalo) stav 8. Javnog oglasa, najkasnije do 30.06.2020. godine. Ministarstvo odbrane BiH zadržava pravo obustave postupka prijema u vojnu službu, ukoliko kandidat do navedenog roka ne dostavi tražene dokumente.
3. Dokumentacija iz stava 1. i stava 2. ovog poglavlja dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Originali dokumenata iz tačke c) i d) prethodnog stava, koji se dostavljaju u ovjerenoj kopiji, ne mogu biti stariji od naznačenih rokova.
4. Nadležni sektor Ministarstva odbrane BiH će naknadno, po službenoj dužnosti, utvrditi da li
kandidati ispunjavaju opće uvjete, koji se odnose na činjenice iz poglavlja V stav 1. tačka c), tačka
e) i tačka f) ovog Javnog oglasa, i to za kandidate koji su ušli u uži izbor za prijem u profesionalnu
vojnu službu u Oružane snage BiH.
XIII. OSTALO
1. Kandidati, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, bit će pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu testiranja i provjera, početku osnovne vojničke obuke i drugim bitnim informacijama.
2. Prilikom odabira kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu vodit će se računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova ("Službeni glasnik BiH", broj:16/03, 102/09 i 32/10).
3. Prilikom selekcije i izbora za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH,
kandidati će biti tretirani s punim poštovanjem principa transparentnosti, pravičnosti i istih
mogućnosti. Neće biti diskriminacije ni po kojem osnovu.
4. Kandidati koji ne zadovolje kriterije, odustanu u toku procesa prijema u profesionalnu vojnu službu ili prekrše disciplinske propise i norme tokom procesa selekcije i izbora i osnovne vojničke obuke, bit će eliminirani iz daljnjeg procesa prijema u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH. O eliminaciji kandidata odlučuje ministar odbrane BiH, na prijedlog Komisije za izbor vojnika OS BiH.
5. Nakon završene oglasne procedure, u roku od 6 mjeseci, kandidati koji ne budu primljeni u profesionalnu vojnu službu mogu preuzeti dokumentaciju u centrima za regrutiranje i tranziciju, na lokacijama navedenim u tački 7. poglavlja XIII ovog Javnog oglasa.
6. Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je (30) dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH.
Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
7. Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj internet stranici
Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba) ili dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju putem sljedećih telefona:
a) Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437;
b) Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886;
c) Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i
d) Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954.
8. Prijave na Javni oglas sa propisanom dokumentacijom dostaviti preporučeno putem pošte, s naznakom "za Javni oglas za prijem vojnika u PVS", u najbliži centar za regrutovanje i tranziciju, koji se nalaze na sljedećim adresama:
a) Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH, Komanda za upravljanje personalom, Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo (Kasarna "Rajlovac"), Ulica Safeta
Zajke bb, 71000 Sarajevo
b) Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH, Komanda za upravljanje personalom, Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka (Kasarna "Kozara"), Knjaza Miloša
bb, 78000 Banja Luka
c) Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH, Komanda za upravljanje personalom, Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina (Kasarna "Božan Šimović"), Grabovina bb 88300 Čapljina
d) Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH, Komanda za upravljanje personalom, Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla (Vojna baza "Aerodrom Dubrave") 75273
Dubrave Gornje

M I N I S T A R
Broj: 10-34-1-871-3/ 20
Sarajevo, 05. 05. 2020. godine Dr. Sifet Podžić

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: Ministarstvo odbrane BiH
Internet adresa:http://mod.gov.ba/

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare