Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12) u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.7/12, 6/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Općine Velika Kladuša, objavljuje


JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Općini Velika Kladuša
01.pripravnik: diplomirani pravnik ili prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja -3 (tri) izvršioca

02.pripravnik: diplomirani inžinjer građevine ili prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja -1 (jedan) izvršilac

03.pripravnik: diplomirani inžinjer poljoprivrede ili prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja -1 (jedan) izvršilac

04.pripravnik: diplomirani ekonomist ili prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja -3 (tri) izvršioca

05.pripravnik: diplomirani inžinjer zaštite okoliša ili prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja -1 (jedan) izvršilac.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Planom prijema pripravnika u Jedinstveni općinski organ prave Općine Velika Kladuša u 2017. godini br.02-34-509/17 od 28.02.2017.god. i Izmjenama i dopunama istog Plana br.02-34-509-1/17 od 08.05.2017.god., i to:

za poziciju 01.
-posjedovanje diplome visoke stručne spreme diplomiranog pravnika, odnosno diplome visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

za poziciju 02.
-posjedovanje diplome visoke stručne spreme diplomiranog inžinjera građevine, odnosno diplome visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

za poziciju 03.
-posjedovanje diplome visoke stručne spreme diplomiranog inžinjera poljoprivrede, odnosno diplome visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

za poziciju 04.
-posjedovanje diplome visoke stručne spreme diplomiranog ekonomiste, odnosno diplome visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

za poziciju 05.
-posjedovanje diplome visoke stručne spreme diplomiranog inžinjera zaštite okoliša, odnosno diplome visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstevnih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu.

Napomena: Pripravnički rad traje najduže godinu dana.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1.diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica obrazovne institucije neće se uzeti u razmatranje.
2.uvjerenje visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija;
3.uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VSS - VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4.rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općini Velika Kladuša u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za prijem pripravnika u Općini Velika Kladuša: 51/17"
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare