Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik ravnatelja za pravne, opće i materijalne poslove, strukturu i obuku

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Srednjobosanski kanton
Rok prijave:
21.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, broj 7/11" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna


5 / 634- Pomoćnik ravnatelja za pravne, opće i materijalne poslove, strukturu i obuku - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodeći državni službenici osnovnih organizacionih jedinica dodjeljenih osnovnoj organizacijskoj jedinici obavljaju poslove rukovodnog obilježja unutar osnovne organizacijske jedinice i odgovorni su za korištenje, materijalnih i ljudskih potencijala., obavlja i sljedeće poslove: a) stara se o vođenju uredskog poslovanja u Upravi suglasno postojećim zakonskim i podzakonskim propisima, b)prati stanje organiziranosti, opremljenosti i osposobljenosti struktura civilne zaštite na kantonalnoj i općinskoj razini ( stožeri CZ, postrojbe specijalističke i opće namjene, službe civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite) uz prijedlog mjera za otklanjanje uoćenih nedostataka, c)organizira sve aktivnosti koje se odnose na obuku snaga zaštite i spašavanja, te kao član Kantonalnog stožera civilne zaštite učestvuje u vršenju najsloženijih poslova i zadaća koji se odnose na koordiniranje, usmjeravanje i vođenje akcija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, d) učestvuje u izradi radnih materijala prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata, kaoi izmjena i dopuna tih propisa, e) u okviru djelokruga Odjela, ostvaruje saradnju i pruža stručnu pomoć nositeljima civile zaštite na nižim razinama organiziranja uz obavljanje nadzora nad tim poslovima,
2) pored gore navedenih poslova izvršava i sve druge poslove koje mu naloži ravnatelj Uprave

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

• VII stepen stručne spreme, - dipl.pravnik ili fakultet političkih znanosti, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja, sa najmanje 300 ECTS bodova, pravnog smjera ili smjer sigurnosne i mirovne studije, sa kontinuitetom u struci i smjeru oba ciklusa
• najmanje 5 godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke spreme
• obučenost za rad na računaru.
Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 1. i 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare