Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik načelnika

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Elektrotehnika i strojarstvo, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Novi Travnik
Rok prijave:
28.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 24 i 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Novi Travnik, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Travnik

5/69402. Pomoćnik načelnika pri Službi za komunalnu djelatnost, obnovu i stambene poslove - 1 (jedan) izvršilac02.Opis poslova: učestvuje u izradi i implementacji strategije i planova razvoja Općine, učestvuje u izradi planova i programa vezanih za razvoj komunalne infrastrukture (izradnja i održavanje lokalne putne mreže, održavanje zgrada, regulacije oborinskih voda, vodosnabdjevanja, kanalizacije, upravljanje otpadom, javne rasvjete, regulacije korita rijeka, snabdjevanja gasom, uređenja zelenih površina, izgradnja i održavanje parkinga i druge komunalne infrastrukture), obnove, stambene izgradnje i zaštite okoliša, učestvuje u izradi planova i programa vezanih za razvoj i investicije u okviru lokalne zajednice, koordinira sa subjektima u praćenju i provođenju strateškog plana razvoja Općine, sarađuje s pravnim licima kojima je Općina osnivač, te s drugim gospodarskim društvima javnog i privatnog sektora iz stambeno-komunalne oblasti, obnove i zaštite okoliša, izrađuje planove i programe izgradnje infrastrukture stambenih objekata, predlaže prioritete u izgradnji infrastrukture načelniku Općine, prilikom izrade njegovih godišnjih planova rada, koordinira i usmjerava rad na poslovima izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i održavanja infrastukture na području općine, učestvuje u provođenju stambene politike i donošenju programa stambene i druge izgradnje, koordinira poslove iz komunalne oblasti i surađuje s komunalnim preduzećima, radi na provođenju politike uređenja prostora i zaštite okoliša, učestvuje u izradi programa proljetnog uređenja grada, održavanja zelenih površina, prati provođenje programa redovnog i zimskog održavanja putova na području općine i izrađuje nacrte ugovora iz ove oblasti, inicira donošenje i učestvuje u izradi odluka i propisa vezanih za promet na lokalnim i nekategoriziranim putovima, inicira i učestvuje u izradi odluka i propisa vezanih za režim prometa u gradu i na lokalnim putovima, inicira i učestvuje u izradi propisa vezanih za prometnu signalizaciju na području općine, odgovara za zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje posslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organa državne službe po nalogu načelnika,
Pomoćnik načelnika ovlaštenja iz svoje nadležnosti u rukovođenju Službom , kao osnovnom organizacionom jedinicom, vrši na sljedeći način:
- neposredno obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar Službe, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih Službi, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara načelniku, oganizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, raspoređuje poslove na namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, redovno upoznaje načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Službe, predlaže poduzimanje potrebnih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe, izvršava poslove po nalogu načelnika, odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem načelnika, utvrđuje plan i program rada Službe i odgovoran je za njegovo izvršenje, izrađuje analize, informacije, izvještaje i druge materijale iz djelokruga rada Službe, prati stanje u oblastima za koje je nadležna Služba i pokreće inicijative za unapređenje stanja i rješavanje problema u tim oblastima, predlaže načelniku najbolja rješenja iz oblasti za koju je zadužen, utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike pri Službi, predlaže poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede službene dužnosti, Etičkog kodeksa za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 7/05) ili nezakonitog rada službenika i namještenika u Službi, vrši procjenu rizika od mogućih grešaka, nepravilnosti, neovlaštene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovarajućih rezultata u radu Službe i poduzima odgovarajuće mjere za sprječavanje nastajanja neželjenih posljedica, izrađuje redovne izvještaje o radu Službe, a po potrebi i vanredne, kao i analaze mjesečnih planova rada, te druge analitičko-informativne analize, izvještaje i informacije iz djelokruga rada Službe, u dogovoru sa službenicima i namještenicima predlaže plan korištenja godišnjih odmora, obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i akata iz nadležnosti Službe za potrebe načelnika Općine i Općinskog vijeća, obezbjeđuje izradu pojedinačnih akata ( rješenja, zaključaka i dr) iz nadležnosti Službe koje donosi načelnik Općine, osigurava dostavu dokumentacije, dokaza, drugih potrebnih materijala i propisa kojima se reguliraju konkretne oblasti iz nadležnosti Službe, sekretaru Općine, radi izrade zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu i ocjenu ustavnosti koje načelnik Općine podnosi Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercgovine.
Rukovodeći državni službenici koji su odgovorni za korištenje finansijskih i materijalnih potencijala , ta ovlaštenja ostvaruju na način što ta sredstva mogu koristiti isključivo za namjene za koje su dodjeljena i svojim vlastitim odlukama ne mogu mjenjati predviđene namjene, bez saglasnosti načelnika Općine.U vršenju poslova mora se dosljedno postupati u skladu sa važećim propisima koji se odnose na ta pitanja.Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 02:
- Visoka stručna sprema - završen ekonomski, građevinski ili mašinski fakultet - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje sa najmanje 240 ECTS bodova, te drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
- 5(pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs za prijem državnih službenika se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br.10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Travnik"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata za izbor državnih službenika, koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare