Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva za pitanja branitelja/boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona
2 /489
01. Pomoćnik ministra Sektora za opće i administrativne poslove ARBiH, MUP - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra Sektora za opće i administrativne poslove HVO, MUP - 1 (jedan) izvršilac01.Opis poslova: neposredno rukovodi Sektorom i organizuje izvršavanje svih poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje uputstva o načinu izvršavanja tih poslova; osigurava zakonito, blagovremeno i pravilno izvršavanje svih poslova iz nadležnosti Sektora; redovno upoznaje rukovodioca organa uprave o stanju i problemima iz svoje nadležnosti, predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo rješavanje; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; izvršava poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim aktom. Za svoj rad odgovara ministru.

02.Opis poslova: neposredno rukovodi Sektorom i organizuje izvršavanje svih poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje uputstva o načinu izvršavanja tih poslova; osigurava zakonito, blagovremeno i pravilno izvršavanje svih poslova iz nadležnosti Sektora; redovno upoznaje rukovodioca organa uprave o stanju i problemima iz svoje nadležnosti, predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo rješavanje; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; izvršava poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim aktom. Za svoj rad odgovara ministru.

Uslovi: pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, načinu rada i sistematizaciji poslova Ministarstva za pitanja branitelja/boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona, i to:


Za poziciju 01:
- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, pravne, ekonomske ili mašinske, građevinske struke, odbrane i sigurnosti ili politologije
- najmanje 5 (pet) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS

Za poziciju 02:
- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, pravne, ekonomske ili mašinske, građevinske struke, odbrane i sigurnosti ili politologije
- najmanje 5 (pet) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjer potvrde/uvjerenja nalazi se na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslov konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
sa naznakom:


„Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona"


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare