Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik Gradonačelnika za urbanizam

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Građevinarstvo i geodezija, Pravo
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
25.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/12), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica.

Služba za urbanizam
05. Pomoćnik Gradonačelnika za urbanizam - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom. Planira, organizuje, objedinjava i
usmjerava rad Službe. Raspoređuje poslove i zadatke na državne službenike i
namještenike. Daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć o pravilnom načinu
izvršavanja poslova. Uspostavlja i održava kvalitetnu i efikasnu eksternu i internu
komunikaciju. Obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe, te s tim u vezi duži
predmete i vodi prvostepeni upravni postupak u najsloženijim predmetima iz oblasti
urbanizma. Odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem
Gradonačelnika (kada takvo rješenje postoji). Odgovara za korištenje finansijskih,
materijalnih i ljudskih potencijala u okviru Službe. Predlaže, izrađuje i odgovara za
realizaciju planova i pritom vodi računa o utvrđenim rokovima i prioritetima, predlaže,
priprema i izrađuje nacrte i prijedloge gradskih propisa i drugih akata iz nadležnosti
Službe. Predlaže godišnji program rada Službe. Donosi mjesečne i druge planove rada
s rokovima i izvršiocima, podnosi godišnji izvještaj o radu, te izvještaje o izvršenju
mjesečnih planova rada s podacima o pojedinačnim rezultatima rada službenika i
namještenika. Redovno informiše Gradonačelnika o stanju u oblastima za koje je
osnovana Služba. Prati rad svih zaposlenih i na drugi zakonski način angažovanih u
Službi, te kontroliše njihovu predanost i marljivost u radu, odnos prema sredstvima
rada, odnos prema strankama, te racionalno korištenje radnog vremena i u skladu sa
tim daje prijedloge radnih ocjena za državne službenike i namještenike iz Službe. Stara
se i organizuje vođenje evidencija korištenja godišnjih odmora i drugih vidova
odsustvovanja sa posla značajnih za rad Službe (odsustvo zbog bolesti, plaćeno i
neplaćeno odsustvo i slično) i o istom obavještava Odsjek za ljudske resurse pri Službi
kabineta Gradonačelnika. U cjelosti ispunjava sve obaveze po osnovu odredaba
članova od 38. do 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi Grada Zenica,
a koji se odnose na programiranje i izvršavanje poslova. Odgovara za zakonito, stručno,
savjesno i blagovremeno izvršavanje poslova iz nadležnosti Službe. Za svoj rad i
upravljanje neposredno odgovara Gradonačelniku. U skladu sa zakonom, obavlja i
druge poslove iz nadležnosti Službe, koje istom stavi u zadatak Gradonačelnik, a u
skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove,
utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 05.
- VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - fakultet građevinske,
arhitektonske ili pravne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
ili na web stranici Agencije).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika (pozicije: 02., 03., 04. i 06.), koji obavljaju
poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu
spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”,
broj 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica“
sa pozivom na broj: 04-34-8-245/18
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare