Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona

5 / 540- Pomoćnik direktora za pravne, administrativno-tehničke i pomoćne poslove - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar osnovne organizacione jedinice i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice i Službe; neposredno rukovodi radom odjeljenja za koje je zadužen; organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti odjeljanja; raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje im upute o vršenju poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti odjeljenja kojim rukovodi; redovno upoznaje rukovodioca službe o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti odjeljenja; predlaže preduzimanje potrebnih mjera; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem rukovodioca Službe; izrada akata iz nadležnosti Službe kao i izrada akata po zahtjevima Vlade i drugih kantonalnih organa (Uredbi, Pravilnika, Odluka, Rješenja, Ugovora, Uputstava, Obavijesti; Zaključaka i dr ....); rješavanje pitanja radno pravnog statusa uposlenih u Službi; redovno praćenje svih zakonskih i drugih propisa; davanje uputstava, objašnjenja i stručnih pravnih mišljenja po pitanju primjene zakonskih i drugih propisa koji se pojavljuju u oblasti obavljanja poslova Službe; razmatranje pristiglih akata od drugih kantonalnih organa i službi, zauzimanja stavova, postupanje po istim i davanje pisanih odgovora; učešće i izradi akata po fazama postupka nabavke roba i usluga (Pravilnika, Odluka, Rješenja, Ugovora, Obavijesti i davanja tumačenja propisa u vezi sa navedenim postupkom; priprema prečišćene tekstove propisa kao i ispravke tih propisa; razmatranje pristiglih akata od drugih kantonalnih organa i službi, zauzimanja stavova, postupanja po istim i davanje pisanih odgovora; vrši izradu izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Službe i vrši analizu po istom; odgovoran je za provođenje procedura ISSO standarda; izvršava poslove po nalogu direktora.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravni fakultet,
- najmanje 5 (pet) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine). Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci i spremi nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare