Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgajatelj-defektolog u internatu

- dana
Poslodavac:
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
28.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17; 33/17; 30/19), člana 109. Pravila JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka broj: 02-55-4/2012, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br: 11-34-25286-249/19 od 30. decembra 2019. godine, i Odluke Školskog odbora JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica broj: 02-174-01/20 od 15.01.2020. godine, raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos

R.b Naziv radnog mjesta izvršilaca vrijeme na koje se ugovor o radu zaključuje puno/nepuno radno vrijeme
1. Nastavnik-defektolog 2 od okončanja konkursne procedure a najduže do 31.08.2020. godine puno
2. Odgajatelj-defektolog u internatu 3 od okončanja konkursne procedure do 30.06.2020. godine puno
3. Odgajatelj u produženom boravku 3 od okončanja konkursne procedure do 30.06.2020. godine puno

USLOVI KONKURSA:
Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i to:

• Za radno mjesto redni broj: 1; VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), odsjek oligofrenologija (edukacija-rehabilitacija), poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit, jedna godina radnog iskustva
• Za radno mjesto redni broj: 2; VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), odsjek oligofrenologija ili logopedija (edukacija-rehabilitacija ili logopedija-surdoaudiologija); položen stručni ispit; jedna godina radnog iskustva
• Za radno mjesto redni broj: 3; VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), odsjek oligofrenologija ili logopedija (edukacija-rehabilitacija ili logopedija-surdoaudiologija); položen stručni ispit; jedna godina radnog iskustva

Kandidati trebaju dostaviti:

Obaveznu dokumentaciju (kopiju):
-svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs.
-diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako se za radno mjesto traži stručni ispit)
-dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje)
-uvjerenje/potvrda o poznavanju rada na računarima (za poziciju 1)

Dodatnu dokumentaciju (kopiju):
1. uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
2. uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
3. uvjerenje/potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
4. rješenje/odluka o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
5. rješenje/odluka o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a ako je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
6. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa);
7. osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci);
8. uvjerenje/potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica,
ul. Mjedenica 34,
Stari Grad,
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na Javni konkurs, pozicija broj____________“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo na osnovu kriterija za koje je dostavio dokumentaciju. Prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju će se odbaciti kao nepotpuna.
Kandidati će biti pismeno obavješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev i podiže se kod sekretara Zavoda u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobođenje”, a krajnji rok za prijavu je 28. januar 2020. godine.
Izabrani kandidati će dostaviti ljekarsko uvjerenje nakon konačnosti odluke o izboru kao i obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji, najkasnije pet dana od prijema odluke o izboru radnika.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare