Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik za nastavni predmet „matematika

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Vuk Karađić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Novi Grad
Rok prijave:
12.12.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU Osnovna škola“Vuk Кaradžić“ Novi Grad, Ive Andrića bb, 79220 Novi Grad
Broj: 739-3/19.

U skladu sa članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Direktor JU Osnovne škole „Vuk Кaradžić“ Novi Grad, r a s p i s u j e:

КONКURS
za popunu upražnjeih radnih mjesta

1. Nastavnik za nastavni predmet „matematika“ – puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do godinu dana – pripravnik.
2. Bibliotekar – puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do godinu dana, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16 i 66/18),kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 , 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19 ).

Opšti uslovi:
-da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
-da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
-da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti(ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
-uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 5 i 6 za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19 ) na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:
-ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 2)
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi(za radno mjesto pod rednim brojem 2)
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji(zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Кomisija za izbor obaviće testiranje i intervju .Intervju i testiranje će se održati dana 17.12.2019.godine u 10:00 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole,najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Кonkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19)

Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs“, dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola“Vuk Кaradžić“ Novi Grad, Ive Andrića bb, 79220 Novi Grad
Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare