Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik predmeta“Poslovna komunikacija“

- dana
Poslodavac:
Sredjna škola "Đuro Radmanović"
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Novi Grad
Rok prijave:
19.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“, Novi Grad
Dositeja Obradovića 4, Novi Grad
Tel/faks: +387 (0) 52/752-125; +387 (0) 52/751-230; e-mail: ss36@skolers.org
Broj: 2146/19

Na osnovu člana 106.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 41/18), članova 1., 2. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15), te članova 5.i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), direktor JU Srednjoškolskog centra „Đuro Radmanović“ Novi Grad raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Na određeno vrijeme:

1.1 Nastavnik predmeta „Zdravstvena njega i rehabilitacija-vježbe“ (diplomirana medicinska sestra ili viša medicinska sestra-tehničar) , 3 časa 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme-do 31.08.2020.g.
1.2 Nastavnik predmeta“Poslovna komunikacija“, (profesor psihologije) 2 časa, 1 iuzvršilac, sa položenim stručnim ispitom u rad u obrazovanju, na određeno vrijeme-do 31.08.2020.g
1.3 Nastavnik predmeta „Sociologija“ (profesor sociologije), 1 čas, 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme - do 31.08.2020.g

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br. 01/16 i 66/18), kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 41/18), članova 1., 2. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15).
Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:
1) da je državljanin Republike Srpske - Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice,zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca .

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji ostvaruje prava u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja prava boraca,ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca,prema sljedećem redoslijedu:
a) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca,vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,
b) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca,vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,
v) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca,vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Ukoliko se na konkurs prijave borci iz više kategorija, prednost ima borac više kategorije, s tim da u okviru iste kategorije prednost ima borac sa dužim vremenom angažovanja u oružanim snagama.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci.
Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 27.09.2019. godine (petak) u 1200 časova u prostorijama ove Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad, ulica Dositeja Obradovića br. 4. Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE) , a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare