Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik biologije

- dana
Poslodavac:
Osnovna škola Pale
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Pale
Rok prijave:
23.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ „Pale“ Pale

raspisuje
K O N K U R S

1. Nastavnik biologije 12 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 1/16 i 66/18) i članovima 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članovima 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 44/17, 31/18 i 84/19) i članovima 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 44/17, 31/18 i 84/19). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“,br. 44/17 ,31/18 i 84/19) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1)Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4)Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
5)Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
6)Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1)Ovjerenu foto-kopiju dioplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
2)Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.
5)Dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7)Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,)
9)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave biće postavljen na oglasnoj tabli Škole.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole:
-30.1.2020. godine sa početkom u 11.00 časova – testiranje;
-31.1.2020. godine sa početkom u 11.00 časova – intervju.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na Konkurs obavezno je da kandidati navedu tačnu adresu stanovanja i broj telefona.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu Škole, Milana Simovića broj 26, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u Školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare